Meetnet Zoete Rijkswateren

Meetnet Broedvogels Zoete Rijkswateren
In 1999 ging Sovon op verzoek van Rijkswaterstaat Waterdienst (voorheen RWS RIZA) van start met het Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren. Dit meetnet maakt deel uit van het programma Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren, onderdeel van het integrale monitoringprogramma van Rijkswaterstaat: de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL).


Waar
De Zoete Rijkswateren omvatten alle belangrijke Nederlandse zoete oppervlaktewateren en worden beheerd door de regionale directies van Rijkswaterstaat. De volgende hoofdwatersystemen worden onderscheiden: Beneden Rivierengebied, IJsselmeer, Maas, Randmeren en Rijn.

Doelen
Het broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren heeft de volgende meetdoelstelling:

  • Het signaleren van de populatie-ontwikkeling van geselecteerde (‘indicatieve’) soorten langs de Zoete Rijkswateren per hoofdwatersysteem
  • Vastleggen populatie-ontwikkeling per terreintype (‘ecotoopklasse’) voor de Zoete Rijkswateren als geheel 
  • Monitoring van Vogelrichtlijngebieden in de Zoete Rijkswateren.

Wie en hoe
Jaarlijks voeren vrijwilligers en professionals broedvogeltelllingen uit in meer dan 110 gebieden, verdeeld over de hoofdwatersystemen van de Zoete Rijkswateren. De gebruikte methode is die van het Broedvogel Monitoring Project (BMP-B). Voorts worden kolonievogels en zeldzame broedvogels integraal geteld in de belangrijkste gebieden.

 

Resultaten
Over de resultaten vanaf 2003 jaarlijks gerapporteerd in het broedvogelrapport van Sovon.

Meedoen
Interesse in het tellen van een BMP-gebied in de Zoete Rijkswateren? Neem dan contact op met de coördinator.


Coördinator: André van Kleunen