Meetnet Zoete Rijkswateren

In 1999 ging Sovon op verzoek van Rijkswaterstaat Waterdienst (voorheen RWS RIZA) van start met het Broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren. Dit meetnet maakt deel uit van het programma Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren, onderdeel van het integrale monitoringprogramma van Rijkswaterstaat: de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). Daarnaast is het ondergebracht bij het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Waar

De Zoete Rijkswateren omvatten alle belangrijke Nederlandse zoete oppervlaktewateren en worden beheerd door de regionale directies van Rijkswaterstaat. De volgende hoofdwatersystemen worden onderscheiden: Beneden Rivierengebied, IJsselmeer, Maas, Randmeren en Rijntakken.

Doelstelling

Het broedvogelmeetnet Zoete Rijkswateren heeft tot doel om de populatieontwikkeling van geselecteerde (‘indicatieve’) soorten langs de Zoete Rijkswateren per hoofdwatersysteem te signaleren. Hierbij ligt de nadruk op de monitoring van de Natura 2000-gebieden binnen de Zoete Rijkswateren.​

Wie en hoe

Jaarlijks voeren vrijwilligers en professionals broedvogeltelllingen uit in meer dan 150 gebieden, verdeeld over de hoofdwatersystemen van de Zoete Rijkswateren. De gebruikte methode is die van het Broedvogel Monitoring Project (BMP-B). Voorts worden kolonievogels en zeldzame broedvogels integraal geteld in de belangrijkste gebieden.

Resultaten

Over de resultaten wordt vanaf 2003 jaarlijks gerapporteerd in het broedvogelrapport van Sovon met soortteksten en analyses van de ontwikkelingen van de broedvogels van de hoofdwatersystemen.

Meedoen

Interesse in het tellen van een BMP-gebied in de Zoete Rijkswateren? Kijk op de kaart met vacante telgebieden. Neem voor meer informatie contact op met coördinator André van Kleunen.