Meervleermuizen tellen door vrijwilligers, hoe kan dat?

John Melis - John Melis ecologie 

Fryslân is belangrijk voor de meervleermuis. De soort is afhankelijk van verblijven in huizen en foerageert op de grote wateren waar Fryslân bekend om staat. Het volgen van de soort gebeurt al deels door vrijwilligers. Maar er is meer informatie nodig, deels geleverd door vrijwilligers. Er komt een steunpunt met specialisten dat deze vrijwilligers traint en ondersteunt om dit te kunnen uitvoeren.