Losse meldingen broedvogels

De kennis over verspreiding en aantallen van broedvogels is het meest gebaat bij jarenlang volgehouden systematisch veldwerk. Dit vindt plaats binnen het Broedvogel Monitoring Project, de telling van Kolonievogels en het Meetnet Urbane Soorten.
Toevallige waarnemingen buiten dat onderzoek om (tijdens vakanties, excursies of wat dan ook) kunnen echter belangrijke aanvullingen betekenen.

Doel
De kennis over verspreiding en aantallen van bepaalde broedvogelsoorten zo compleet mogelijk maken.

Welke soorten
In ieder geval alle soorten waarvan een landelijk compleet beeld wordt nagestreefd, zoals Roerdomp, Steltkluut, Kluut, Oeverloper, Buidelmees en Grauwe Klauwier. 

Werkwijze

  • Alleen waarnemingen van soorten in geschikt broedbiotoop
  • Waarnemingen bij voorkeur per datum specificeren
  • Gebruik de broedcodes
  • Soortspecifieke tips te vinden onder Telrichtlijnen
  • Bij zeer zeldzame broedvogels waarnemingen uitgebreid documenteren, liefst met foto en/of geluidsopname. Materiaal graag mailen naar Arjan Boele.
  • Bij voorkeur online doorgeven

Doorgeven
Losse meldingen van zeldzame broedvogels kunnen worden doorgegeven door in te loggen op de Sovon-site en naar Zeldzame broedvogels te gaan.

Voor niet-broedvogels zie Bijzondere Soorten Project.

Resultaten
In de jaarrapporten van het Meetnet Broedvogels worden de losse waarnemingen verwerkt.

Meedoen

Iedereen kan meedoen die voldoende vogelkennis heeft om de bedoelde soorten te onderscheiden.