Loes van den Bremer

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Onderzoeker

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

loes.vandenbremer@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 456

Expertise: 

 • Projectleiding en uitvoering onderzoek m.b.t. voorkomen vogels en ecologisch advies
 • Soortgericht onderzoek voor de onderbouwing van beschermingsmaatregelen en beheer (o.a. Steenuil, Boerenzwaluw)
 • Studies t.b.v. natuurbeleid en milieueffectstudies
 • Onderzoek Grauwe ganzen (ringwerk en analyse)

CV: 

 • Werkzaam bij Sovon als onderzoeker sinds januari 2007
 • Afgestudeerd in Bos en Natuurbeheer richting Resource Ecology aan de Wageningen Universiteit, in 2006

Publicaties: 

Rapporten (selectie):

 • Van den Bremer L., Nienhuis J., van Winden E., van Roomen M. & Voslamber B. 2016. Draagkracht voor foeragerende ganzen en Smienten in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Sovon-rapport 2016/29. Sovon Vogelonderzoek Nederland. 
 • Van den Bremer L., Kampichler C., Sierdsema H. & Vogel R. 2016. Trends en populatieomvang van de Zwarte Specht op de Brabantse Wal. Sovon-rapport 2016/25. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 
 • Sierdsema H., van Kleunen A., van den Bremer L., Sparrius L., Smit J., Gmelig Meyling A., Termaat T., Kranenbarg J., Hollander H., Zollinger R. & Stahl J. 2016. Leefgebiedenkaarten van Natura 2000-gebieden en PAS-leefgebieden. Sovon-rapport 2016/21. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 
 • Van den Bremer L., Schekkerman H., van der Jeugd H., van Roomen M., van Winden E. & van Turnhout C. 2015. Populatieontwikkeling Wilde Eend, Krakeend, Kuifeend en Tafeleend in Nederland: wat weten we over de achtergronden? Sovon-rapport 2015/65. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. 
 • Voslamber B., Mulder J.L. & van den Bremer L. 2012. Invloed van de Vos op het broedsucces van Grauwe Ganzen; een pilotstudie in de Gelderse Poort. Sovon-rapport 2012/42. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M., Hallmann C. & Sierdsema H. 2012. Jaar van de Boerenzwaluw 2011. Sovon-rapport 2012/15. Sovon Vogelonderzoek Nijmegen.
 • Van den Bremer L. & Deuzeman S. 2012. Evaluatie wintertellingen van watervogels in de Kaliwaal t/m seizoen 2011/12; analyse effecten nieuwe openingstijden baggerspecieberging. Sovon-rapport 2012/17. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Lemaire A., van den Bremer L. & de Boer P. 2012. Richtlijnen voor beheer en onderhoud van hoogspanningsmasten waarin nesten aanwezig zijn. SOVON-rapport 2012/08. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Van den Bremer L. & Hallmann C. 2011. Preventie van vogelschade op fruitbedrijven; Veldtoets met de Firefly bakenkaart op bedrijven met Conference peren. SOVON-onderzoeksrapport 2011/19. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Van den Bremer L. 2009. Schade door zangvogels aan rijpend fruit; analyse risicofactoren op basis van schadegegevens. SOVON-onderzoeksrapport 2009/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van den Bremer L. & van Kleunen A. Evaluatie toepassing Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer met betrekking tot broedvogels. SOVON-informatierapport 2009/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van den Bremer L., van Harxen R. & Stroeken P. 2009. Terreingebruik en voedselkeus van broedende Steenuilen in de Achterhoek. SOVON-onderzoeksrapport 2009/02, Beek-Ubbergen.
 • Van den Bremer L. & de Boer P. 2009. Aanvaringen van meeuwen met een hoogspanningslijn bij Oudehaske; aard en omvang van het probleem en oplossingsrichtingen. Sovon-onderzoeksrapport 2009/05. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van den Bremer L., Klaassen O. & van Roomen M. 2008. Slaapplaatsen van vogels: toekomstig verspreidings- en monitoringsonderzoek. SOVON-informatierapport 2008/05. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Van den Bremer L., Voslamber B., van Winden E. & van Turnhout C. 2007. Veranderingen in de verspreiding van overwinterende Smienten in relatie tot wijzigingen in het faunabeleid. SOVON-onderzoeksrapport 2007/04. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Overige publicaties:

 • Van den Bremer L., Schekkerman H., Roodbergen M. & van Turnhout C. 2014. Aantalsontwikkeling en nestplaatskeuze van Nederlandse Boerenzwaluwen. Limosa 87: 45-51. 
 • Van den Bremer L., van Turnhout C., van Roomen M. & Voslamber B. 2009. Natuurontwikkeling in de uiterwaarden: hoe reageren trekkende en overwinterende watervogels? De Levende natuur 110 (5): 231-234.
 • Van Beest F., van den Bremer L., de Boer W.F., Heitkönig I.M.A. & Monteiro A.E. 2008. Population dynamics and spatial distribution of Griffon Vultures (Gyps fulvus) in Portugal. Bird Conservation International 18: 102-117.