Kwartelkoningen in Nederland in: 2008 en evaluatie van het Beschermingsplan Kwartelkoning

Het voortbestaan van de Kwartelkoning als broedvogel in Nederland is voor een belangrijk deel afhankelijk van speciale beschermingsmaatregelen, zoals uitstel van maaidata, aangepast hooilandbeheer en aangepaste maaitechnieken. Zonder die maatregelen zou ongeveer tweederde van alle vogels worden verstoord. Verliezendoor maai- en oogstwerkzaamheden zijn de belangrijkste reden voor de wereldwijde afname van de soort in de afgelopen 100 jaar.

Sinds 1998 zijn in Nederland in toenemende mate initiatieven gestart om verstoring van Kwartelkoningen te voorkomen en het broedsucces te vergroten, het eerst langs de IJssel en in Zuidwest-Drenthe, vanaf 2001 ook op landelijke schaal. Het ‘kwartelkoningproject 2001-2008’ van Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland werd uitgevoerd als onderdeel van het soortenbeleid van het Ministerie van LNV, de provincies en het Platform Soortenbeschermings Organisaties; in 2005-2008 onder vlag van het ‘Beschermingsplan Kwartelkoning’.

Document: 

Kwartelkoningen Nederland 2008 en evaluatie beschermingsplan_rap2009_02.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2009/02

Auteurs: 

Koffijberg K. & Schoppers J.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands