Kustvogels

Scholekster | Harvey van Diek

Het Waddengebied en de Delta behoren tot de belangrijkste wetlands van Europa. Ze vormen voor veel watervogels een cruciale schakel in het netwerk van wadgebieden op de Oost-Atlantische trekroute, een gebied dat zich uitstrekt van Noordoost-Canada en Centraal-Siberië tot het uiterste zuiden van Afrika.

Bovendien zijn deze gebieden een belangrijk bolwerk voor karakteristieke duin- en kustbroedvogels, waarvan er inmiddels vele op de Rode Lijst staan.

Hoewel Waddenzee en Deltagebied bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er  ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen (kunnen) hebben voor vogels. Het is zaak voortdurend een vinger aan de pols te houden, niet alleen door vogeltellingen maar ook door nader onderzoek.

Ruimtegebruik

De huidige techniek stelt ons in staat om o.a. ruimtegebruik en trek van veel vogels gedetailleerd in kaart te brengen. Informatie die het mogelijk maakt om waargenomen aantalsveranderingen beter te verklaren, en toekomstige veranderingen te voorspellen.

Projecten:

Reproductie

Het Reproductiemeetnet Waddenzee zamelt informatie in over het broedsucces van karakteristieke broedvogels van de Nederlandse Waddenzee. Gegevens die nodig zijn om negatieve ontwikkelingen bij langlevende vogelsoorten tijdig te signaleren.

Effecten

Menselijke ingrepen in estuariene gebieden, zoals intensieve visserij en gaswinning, kunnen grote gevolgen hebben voor wadvogels. Het is belangrijk dat de (mogelijke) effecten in kaart worden gebracht.

Projecten: