Foto: Harvey van Diek

Huismus in de plus?

Zit de Huismus dan toch iets in de lift? Gegevens van zes jaar Meetnet Urbane Soorten (MUS) laten landelijk een lichte toename zien. Maar de situatie varieert per stad.

Het Meetnet Urbane Soorten heeft nu van zes jaar, 2007 - 2012, ruim 60 soorten landelijke trends.  In die zes jaar is de Huismus licht toegenomen, waarbij de toename op de zandgronden van Hoog-Nederland sterker is dan op de klei in Laag Nederland. Deze toename is overigens niets ten opzichte van de dramatische afname (>50%) sinds de jaren zestig.

Provinciaal en stedelijk

Naast de landelijke ontwikkeling hebben we nu ook de provinciale trend berekend, zoals te lezen was in de vorige Digitale Nieuwsbrief (februari 2013). Voor vijf soorten, waaronder de Merel en de Stadsduif, hebben we nu ook een trend per stad gemaakt. De door MUS gevolgde soorten laten op stedelijk niveau een ongeveer vergelijkbare trend zien als landelijk, wat impliceert dat omstandigheden als voedsel, trek en vorst overal een vergelijkbare invloed hebben. Een uitzondering is echter de Huismus, die juist een grote spreiding in trends laat zien (zie afbeelding). Het lijkt er op dat de situatie niet overal hetzelfde is voor deze soort. In Amsterdam is er sprake van een lichte aantalstoename. Juist niet gunstig is het voorlopige beeld in Utrecht en Zoetermeer. De situatie voor de Huismus varieert dus van stad tot stad.

Afbeelding: Jan Schoppers

Figuur: Jan Schoppers