Het Nestkaartenproject stimuleert het zoeken van nesten. Hartstikke fout: een gevonden nest is een verloren nest!

> Het Nestkaartenproject stimuleert het zoeken van nesten. Maar een gevonden nest is toch een verloren nest?

Een begrijpelijke mening, door velen gepropageerd, maar in zijn algemeenheid onjuist. Er is zeer veel onderzoek verricht naar de mogelijke effecten van nestbezoek op het broedresultaat (uit ethische overwegingen, maar ook omdat geen enkele onderzoeker gecorrumpeerde resultaten wil verzamelen). Die honderden (!) onderzoekingen zijn in verschillende reviews tegen het licht gehouden. De uitkomst was dat nestonderzoek, mits zorgvuldig uitgevoerd, geen aantoonbaar negatieve gevolgen heeft voor het broedresultaat van de meeste soorten. Uitzonderingen zijn sommige weidevogels en op toendra broedende steltlopers, waarbij bijzonder moet worden uitgekeken voor sporen naar het nest.

Een en ander neemt niet weg dat nestonderzoek te allen tijde uiterst zorgvuldig moet plaatsvinden. In de Handleiding staan vele aanwijzingen daarvoor. Sovon verwacht van de medewerkers aan het project dat zij deze aanwijzingen kennen en respecteren. Nesten zoeken en controleren is alleen geschikt voor waarnemers die niet terugdeinzen voor buitengewoon omzichtig en tijdrovend geduldwerk!