Het Jaar van de Visdief 2009

In 2009 organiseerde SOVON in samenwerking met Vogelbescherming Nederland het ‘Jaar van de Visdief’. Het broedsucces zoals dat in 2009 in de meeste kolonies werd vastgesteld is aan de lage kant. Algemeen wordt een broedsucces van 0,75 jong per paar als voldoende beschouwd om de populatie op peil te houden. Afgezien van de kleine kolonies langs de Maas, haalde dat in 2009 geen enkele Nederlandse kolonie; en ook in voorgaande jaren (Waddenzee) waren de broedresultaten eerder beneden dan bovengemiddeld. Een toegenomen overspoelingskans, laag voedselaanbod en lokaal predatiedruk worden als redenen opgevoerd voor neergaande aantallen en hoge kuikensterfte.

Document: 

Jaar van de Visdief 2009_rap2010_08.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2010/08

Auteurs: 

van Kleunen A., van Bruggen J., Koffijberg K., van den Bremer L. & van Diek H.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands