Grote Karekiet: een onverwachte oorzaak voor de afname?

Jan van der Winden (Ecology, research & consultancy, Utrecht)

Voor de tweede wereldoorlog was de Grote Karekiet een talrijke broedvogel langs Nederlandse meren en plassen. In de afgelopen decennia is deze zangvogel meer dan 95% in aantal afgenomen.

Hoewel deze afname leek te stageneren is de populatie sinds 2007 weer in vrije val. Sinds vele jaren worden de oorzaken van dit verval onderzocht en de puzzel begint langzaam in elkaar te vallen. We onderzoeken de overleving en trekwegen van adulten, en hoewel informatie schaars is, lijkt de afname niet het resultaat van een sterfte van volwassen. Daarnaast bekijken we of de broedparen in de laatste twee bolwerken voldoende jongen produceren.

In Nederland is enorme regressie van rietkragen opgetreden door begrazing van herbivoren watervogels en muskusratten. We hebben de impact hiervan in de karekietenbolwerken onderzocht en zijn gestart met maatregelen. We meten de effecten van deze maatregelen en zien voorzichtige successen. We denken daarmee op de goede weg te zijn.