Gewasschade Grote Canadese Gans

Gewasschade door exoten, waaronder de Grote Canadese Gans, wordt niet vergoed onder de Flora- en Faunawet en is zeer onvolledig gedocumenteerd. Voor de Grote Canadese Gans, de verreweg talrijkste niet-inheemse gans, is het wenselijk om inzicht in de schade te hebben. Daartoe werd een vergelijking aangegaan met de Grauwe Gans, waarover veel vollediger gegevens beschikbaar zijn.

Habitatgebruik en voedselvoorkeur
De Grote Canadese Gans foerageert net als de Grauwe Gans vooral op gras, maar naar verhouding vaker in natuurgebieden en op water, en minder vaak op stoppelvelden, wintertarwe en bieten.

Huidige schade
De meeste schade zal naar verwachting plaatsvinden in de nawinter (februari-maart), voorjaar en zomer (april-september).

Verwachte aantalsontwikkeling
Op basis van de huidige groeicijfers zou de populatie Grote Canadese Ganzen in Nederland kunnen toenemen tot 25.000 broedparen en 100.000 individuen in 2020. Hierbij is geen rekening gehouden met factoren als concurrentie (met andere ganzen), predatie en jacht.

Verwachte schadeontwikkeling
Hoe groot de toekomstige schade zal zijn, is lastig te beoordelen. De inschatting van de huidige schade is gebaseerd op vergelijking met de Grauwe Gans (maar er bestaan verschillen in habitatgebruik). Bovendien hoeft de schade niet recht evenredig te zijn met het aantal ganzen (een klein deel zorgt voor relatief veel schade door te foerageren op kostbare gewassen). Nader onderzoek naar factoren als habitatgebruik, voedselconsumptie, dispersie, concurrentie en broedbiologie is nodig om goede voorspellingen te maken van verwachte populatieontwikkeling en schade.

Publicatie