Gekraagde roodstaart: een Afrikaans-Nederlandse boerenlandvogel

Ernst Oosterveld (adviseur|onderzoeker ecologie|specialist agrarisch natuurbeheer)

De Gekraagde Roodstaart is een vrij talrijke broedvogel van het coulissenlandschap van NO-Fryslân. Over ca 1980 -2012 nam de broedpopulatie in houtsingelgebieden af met 30% en bleef die in houtwallandschappen gelijk.

In 2013 is Ernst met zijn team gestart met onderzoek om sturende factoren voor populatieontwikkeling te achterhalen. Met geolocators hebben ze trekroute en overwinteringsgebied kunnen vaststellen. Net als in NO-Fryslân blijkt de soort in Afrika een boerenlandvogel.

De populatieontwikkeling is afgelopen decennia sterk bepaald door regenval en ontbossing in de Sahel. In Nederland is NO-Fryslân een landelijk bolwerk voor de Gekraagde Roodstaart.

Succesfactoren zijn de aanwezigheid van meidoorns in de singels en wallen, solitaire oude bomen, bedekking met bramen en brandnetels en specifiek voor Gekraagde Roodstaart oude bomen met een dikke stam. In de toekomst hoopt men op te helderen waarom de soort het beter doet in houtwallen dan in elzensingels en wat de wisselwerking is met trek en overwintering.