Gegevensgebruik

Waar worden jouw waarnemingen voor gebruikt?

Wij gebruiken je gegevens voor onze reguliere doeleinden, waaronder signalerend onderzoek (monitoring) en verklarend onderzoek aan vogels en voor landelijke/regionale analyses ten behoeve van het natuurbeleid. Voorbeelden hiervan zijn actualisaties van de Rode Lijst en het opstellen leefgebiedkaarten van stikstof- of verdrogingsgevoelige vogelsoorten.

In onze werkprocessen sturen we op een zorgvuldig en juist gebruik van uw gegevens, uiteraard met een scherp oog voor de veiligheid van vogels op kwetsbare locaties. We verantwoorden ons beleid aan de ledenraad van Sovon.

Indien we door jouw verzamelde gegevens zouden doorleveren aan derden of zelf gebruiken voor andere toepassingsvormen dan hierboven genoemd (bijvoorbeeld wettelijke toetsingen van niet-geaggregeerde gegevens) doen we dit alleen in het kader van het natuurbeleid of beheer en uitsluitend na je toestemming.

Je persoonsgegevens worden nimmer geleverd of ter inzage gegeven aan derden. De verwerking van persoonsgegevens van waarnemers is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) onder meldingsnummer m1561741 en voldoet aan alle wettelijke eisen waaronder de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie ook ons privacybeleid.