Effectstudies

Bij projecten die ingrijpen in de ruimtelijke ordening krijgt u met natuurbeleid en natuurwetgeving te maken. Wij kunnen u adviseren bij dit traject en zijn goed op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Wat kunnen wij voor u doen

Wij hebben ruime ervaring met inbreng in natuurtoetsen, voortoetsen, passende beoordelingen en milieueffectrapportages. Een natuurtoets beschrijft de eventuele effecten van een ingreep. Effectenstudies laten zien hoe bijvoorbeeld recreatie en ruimtelijke ingrepen doorwerken op de natuur. Wij kunnen voorspellende analyses uitvoeren voor adviezen en scenarioberekeningen. 

Portfolio

Effect stikstof op vogels

Sovon heeft samen met B-Ware en Natuurbalans in opdracht van de Provincie Limburg een handig hulpmiddel ontwikkeld in de vorm van leefgebiedkaarten voor vogels. Door leefgebiedkaarten te combineren met soortspecifieke gevoeligheid voor stikstof en verschillende stikstofscenario’s ontstaat er beter inzicht in de mogelijke effecten van nieuwe stikstofbronnen op vogels. Lees meer »

Risico's windturbines voor vogels

Voor het bepalen van de gebieden waar belangrijke negatieve ontwikkelingen op vogelpopulaties kunnen optreden als gevolg van windenergie, heeft Sovon een windenergiegevoeligheidskaart voor vogels gemaakt. De kaart is gebaseerd op gegevens van diverse landelijke vogelmeetnetten. Lees meer »

Stroomstoringen door nesten in hoogspanningsmasten

Sovon heeft in opdracht van TenneT uitgezocht hoe je kunt voorkomen dat vogels op risicolocaties in hoogspanningsmasten gaan broeden. Zo kunnen de masten wel als nestlocatie dienen, maar wordt de kans op stroomstoringen sterk gereduceerd. De opstelde richtlijnen kunnen bijdragen aan een vogelvriendelijk onderhoud en beheer van hoogspanningsmasten. Lees meer »

Kunstlicht en broedvogels

Op steeds minder plekken in Nederland is het nog echt donker door steeds meer verlichting. Om meer te weten te komen over de mogelijke effecten van al dat licht op de natuur is het project ‘Effecten van kunstlicht op flora en fauna in Nederland’ gestart. Diverse organisaties zijn bij dit project, dat mede mogelijk wordt gemaakt door Stichting Technische Wetenschappen (STW), betrokken. Lees meer »

Fauna effectrapportage Schieveen

Een rapportage in opdracht van de gemeente Rotterdam waarin de risico's op aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen zijn verkend en beschreven in het kader van de herontwikkeling van de polder Schieveen nabij Rotterdam The Hague Airport

 

BewarenBewarenBewarenBewaren