Effecten van de gaswinning bij Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen op de broed- en watervogels in het Lauwersmeer

Sinds 2007 wordt er gas gewonnen uit de gasvelden Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. De NAM werd onder voorwaarden een vergunning verleend op grond van de Natuurbeschermingswet. In 2012 vinden deze nieuwe winningen reeds 6 jaar plaats, tijd voor een uitgebreide evaluatie. Hierbij worden de tot dan toe verzamelde gegevens geanalyseerd, met als belangrijkste doel het achterhalen van eventuele effecten van de nieuwe gaswinning en de daarmee gepaard gaande bodemdaling op de vogelbevolking van het Lauwersmeer. Daarnaast wil de auditcommissie graag weten of de huidige opzet van de monitoring volstaat om eventuele effecten aan te kunnen tonen. Onderhavig rapport beschrijft de resultaten van deze analyses en evaluatie voor het Lauwersmeer.

Document: 

Rap_2013-20_Effecten_van_gaswinning_Lauwersmeer.pdf

Rapportnummer: 

2013/20

Auteurs: 

Roodbergen M., Kleefstra R., de Boer P., Marx L. & van der Winden E.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Watervogels

Publicatietaal: 

Nederlands