De Huiskraai in Nederland

Van de Huiskraai, afkomstig van India en Zuidoost-Azië, houdt zich vanaf 1994 een kleine populatie op in Nederland. De soort wordt in verschillende landen waar hij zich met menselijke hulp vestigde als een plaag beschouwd en als bedreiging van de inheemse fauna. Dit vormde voor de overheid aanleiding om de Nederlandse situatie in kaart te brengen en de risico's op ongewenste ontwikkelingen te verkennen.

Herkomst en populatieontwikkeling
De eerste Huiskraaien in Nederland, gearriveerd in 1994 en broedend vanaf 1997, waren vermoedelijk afkomstig uit Egypte en zijn met een schip meegereisd. De aantallen namen toe tot rond 25 ex. (2009). De verspreiding blijft tot nu toe (nagenoeg) beperkt tot Hoek van Holland.

Schade in Nederland
Gevallen van schade of overlast zijn uit Nederland niet bekend maar worden, bij aanhoudende populatietoename, voor de toekomst niet uitgesloten. In sommige landen heeft deze soort zich ontwikkeld tot invasieve exoot die voor schade van uiteenlopende aard zorgt, inclusief belangrijke negatieve effecten op inheemse broedvogels.

Risicomanagement
Wanneer de desbetreffende instanties eliminatie van de Nederlandse populatie overwegen, zou dit moeten plaatsvinden voordat de populatie verder groeit. Eventuele eliminatie zou kunnen plaatsvinden via kortdurende en intensieve ingrepen dan wel langlopende maatregelen. Probleem hierbij is dat de reactie van de vogels onvoorspelbaar is (meer verspreid voorkomend, en daardoor lastiger te vinden?) en dat nauwkeurige gegevens over o.a. broedsucces en sterfte in Nederland summier voorhanden zijn.