Cursus broedvogelmonitoring in Noord-Flevoland

Het Flevo-landschap, Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en Sovon zijn samen op zoek naar vrijwilligers voor (broed)vogelmonitoring in de Noordoostpolder. Daarom geven zij dit voorjaar gezamenlijk een cursus. Ben je vogelaar en wil je leren om te inventariseren? Meld je dan aan. 

Om het beheer van terreinen goed uit te kunnen voeren zijn goede monitoringsgegevens van essentieel belang. Zo kan Flevo-landschap op korte termijn ons peil- en maaibeheer aanpassen als ze weet welke (broed)vogels er in een terrein aanwezig zijn. En kan het Flevoland Agrarisch Collectief kijken of het beheer van akkerpercelen zijn vruchten afwerpt. Door verschillende inventarisaties met elkaar te vergelijken kunnen wij op langere termijn bepalen wat het effect is van ons beheer en het – indien nodig - bijsturen. Voor deze belangrijke monitoring zijn het Flevo-landschap en FAC op zoek naar vrijwilligers die het veld in willen om vogels te inventariseren.

BMP-cursus ‘broedvogels inventariseren’

Om je hierbij op weg te helpen starten we een BMP-cursus ‘broedvogels inventariseren’. Binnen deze cursus komen zowel inventarisatie volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP) als de aanpak voor tellen van akkervogels in percelen van het FAC aan de orde.

Het accent zal hierbij vooral liggen op monitoring van weidevogel-, moerasvogel- en akkervogelgebieden, met soorten als Kievit, Grutto, Graspieper, Gele Kwikstaart, Waterral, Kwartel en Kwartelkoning. Tijdens de veldbezoeken nemen we ook de aanwezigheid van rugstreeppadden mee.

Over het programma

De cursus bestaat uit drie zaterdagochtenden (waarop we de theorie behandelen) en twee ochtenden veldbezoek onder begeleiding van Sovon. De cursusperiode is eind maart - eind mei.

 • 28 maart – eerste bijeenkomst theorie 10.00 – 12.30u
 • 11 april – eerste veldochtend BMP                                                      
 • 2 mei – tweede bijeenkomst theorie 10.00 – 12.30u
 • 9 mei – tweede veldochtend BMP
 • 22 mei  - derde bijeenkomst BMP + beheermonitoring met aansluitend veldbezoek beheermonitoring

Samen met al actieve vrijwilligers worden dit seizoen al tellingen gedaan: circa zeven (vroege) veldbezoeken en circa twee nachtelijke rondes. Deze veldrondes worden door Het Flevo-landschap en het FAC begeleid. De eerste veldronde vindt eind februari, begin maart plaats. De uiteindelijke monitoring (locatie, frequentie, methode) vindt plaats in overleg met de coördinatoren.

Wat verwachten we van je?

 • Basiskennis van algemene Nederlandse broedvogels.
 • Tijd om alleen of in een team van vrijwilligers één of meerdere gebieden jaarlijks op broedvogels te monitoren. Dit kost u in het broedseizoen, afhankelijk van de methode, 3 tot 7 keer een paar uur.
 • Daarnaast zijn wintertellingen wenselijk, deze vergen een inzet van minimaal drie rondes per plot.
 • Goede administratie verwerking/uitwisseling van de inventarisatiegegevens, bij voorkeur Avimap, met de organisatoren.
 • Een goede communicatie met Sovon Het Flevo-landschap of het FAC.
 • Een goede communicatie met de beheerder(s)/eigenaar van de gronden waar u als inventarisator rondloopt.

Uiteraard krijg je er prachtige en leerzame ochtenden voor terug en krijg je goede begeleiding vanuit de organisaties.

Aanmelden

Heb je interesse en zou je graag wat bij willen dragen? Neem dan contact op met Roelof Duijff.

Kennisuitwisseling tussen deelnemende boeren met agrarische natuurbeheer in de Noordoostpolder. Sommige telgebieden bestaan uit agrarisch gebied met beheer voor akkervogels. Foto: Arie Keijzer