Regiocoördinator watervogeltellingen Friesland

Midwintertelling

Contactpersoon: Sjouke Scholten
E-mail:sjouke.scholten@sovon.nl
Contactadres: Antwoordnr 98189, 6500 VA Nijmegen
telefoon: 024 7 410 410

Overige tellingen

Contactpersoon: Romke Kleefstra
E-mail: romke.kleefstra@sovon.nl
Contactadres: p/a Natuurmuseum Fryslan
Schoenmakersperk 2
8911 EM Leeuwarden
058-2164166