Canadese Gans

Canadese Ganzen hebben zich als broedvogel over grote delen van Nederland verspreid. Net als elders in Europa gaat het om vogels die oorspronkelijk in parken gehouden werden maar inmiddels geheel zelfstandig leven. De aantallen nemen snel toe, maar over de achtergronden van deze ontwikkeling is weinig kennis voorhanden.

Doel
Canadese Ganzen worden uitgerust met groene halsbanden die individueel zijn genummerd en het mogelijk maken de vogels op de voet te volgen. Dit levert een schat aan gegevens op, zoals:

  • Waar broeden deze vogels en waar houden ze zich in de loop van het jaar op
  • Hoeveel jongen brengen individuele vogels groot, en welke factoren spelen daarbij mee
  • Bestaat er uitwisseling tussen verschillende populaties
  • Wat is de jaarlijkse overleving.

Deze kennis is belangrijk om inzicht te krijgen in de achtergronden van de waargenomen (en toekomstige) populatieontwikkelingen. Inmiddels zijn meer dan 10.000 aflezingen van de geringde vogels geregistreerd.

Eerste resultaten
Nederlandse Canadese Ganzen behoren niet allemaal tot de eigen broedpopulatie. Vooral in Noord-Nederland bestaan groepen voor een belangrijk deel uit Duitse broedvogels. Daarnaast werden onder andere vogels gemeld uit België, Denemarken en Zweden. Dit laat zien dat de in Nederland aanwezige Canadese Ganzen geen op zichzelf staande populatie zijn, maar frequent uitwisselen met populaties over de grens.

Financiering
Het Faunafonds financiert onderzoek naar faunaschade, preventiemiddelen en het beheer van de Nederlandse fauna en heeft opdracht gegeven tot dit onderzoek.