Broedvogels van Reutum (NO-Twente) in 2010

In het voorjaar van 2010 werd in opdracht van Staatsbosbeheer regio Oost een broedvogelinventarisatie uitgevoerd in Reutum (80,5 ha) in Noordoost Twente. De inventarisatie had ten doel de betekenis van het gebied of delen daarvan voor broedvogels vast te stellen en eventueel beheer te evalueren.De inventarisatie beperkte zich tot zeldzame, schaarse en een selectie van algemene soorten.

In Reutum werden in totaal 48vogelsoorten als waarschijnlijke of zekere broedvogel geregistreerd. Van 40 soorten zijn gegevens in het hele gebied verzameld, de overige acht behoren tot de (zeer) algemene soorten en van deze soorten is alleen de aanwezigheid genoteerd. In totaal zijn zes soorten vastgesteld die voorkomen op de Rode Lijst van bedreigde en/of karakteristieke vogelsoorten, te weten: Zomertortel, Koekoek, Groene Specht, Grauwe Vliegenvanger, Matkop en Wielewaal.

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Petra Verburg (Petra.verburg@sovon.nl).

Document: 

sovon rapport 2011-15 ReutumZK klein.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/15

Auteurs: 

Deuzeman S.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands