Grote Gele Kwikstaart. Foto: Koos Dansen

Broedvogels in Nederland 2011

Onlangs verscheen het rapport ´Broedvogel in Nederland 2011´ waarin een samenvatting wordt gegeven van de broedvogelstand in Nederland in 2011 en de recente aantalsontwikkelingen. Het rapport, alweer het 20e jaarverslag, is verstuurd naar alle 1900 broedvogeltellers van het Meetnet Broedvogels waarvan we gegevens uit 2011 ontvingen.

Door Arjan Boele (coördinator LSB)

Het broedseizoen van 2011 volgde op een winter met een opvallend koude en sneeuwrijke december-maand. Het winterweer zorgde landelijk voor een verdere inzinking bij Waterhoen, Grote Gele Kwikstaart, Winterkoning en Graszanger. Opvallend genoeg kende de Cetti’s Zanger, een zuidelijke soort die in het verleden gevoelig bleek voor streng winterweer, opnieuw een recordjaar.

De opmars van Slechtvalk, Lepelaar en Middelste Bonte Specht resulteerde in records en Kwartels kenden in 2011 een echte piek, vergelijkbaar met het laatste goede kwarteljaar 1989. Grasmus, Gekraagde Roodstaart en Gele Kwikstaart profiteerden waarschijnlijk van gunstige omstandigheden in de Sahel-zone in 2010/11 (veel neerslag).

Ronduit slecht verging het de Blauwe Kiekendief, Velduil en Kemphaan terwijl het voortbestaan van Korhoen en Kuifleeuwerik aan een zijden draadje hangt. Opmerkelijk waren zekere broedgevallen van Nonnetje, Buffelkopeend (eerste ooit), Grote Aalscholver, Rode en Zwarte Wouw, Geelpootmeeuw (eerste zuivere paar), Bijeneter en Citroenkwikstaart (eveneens een primeur, mengpaar met Gele Kwikstaart).

Download

Zie voor veel meer details het rapport. Download Broedvogels van Nederland 2011 »

Contact

Vragen of opmerkingen naar aanleiding van het rapport? Neem dan contact op met Arjan Boele