Broedvogels in Nederland in 2007

In dit verslag worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van het landelijke Meetnet Broedvogels
in 2007. Dit wordt georganiseerd door SOVON in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het meetnet is een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Landbouw,Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (Gegevensautoriteit Natuur). Specifieke onderdelen worden mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat Waterdienst (voorheen RIZA en RIKZ) en de provincies.
Het rapport is het vijfde op rij waarin op geïntegreerde wijze verslag wordt gedaan van de verschillende monitoringprojecten: Landelijk Soortonderzoek Broedvogels en Broedvogel Monitoring Project.

Document: 

Broedvogels in Nederland 2007_rap2009_01.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2009/01

Auteurs: 

van Dijk A.J., Boele A., Hustings F., Koffijberg K. & Plate C.L.

Jaar van uitgave: 

2009

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands