Broedvogels in Nederland in 2006

In dit verslag worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2006. Het meetnet is een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring, het stelsel van natuurmeetnetten van de overheid.

Het verslag vervult een belangrijke rol in de terugkoppeling van de meetnetresultaten naar de (vrijwillige) waarnemers en de participerende professionele organisaties. Daarnaast zal de informatie uit het rapport worden aangewend bij het opstellen van internationale rapportageverplichtingen, de beleidsontwikkeling en de toetsing van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen aan de beschermingsregimes van Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet, Nota Ruimte (EHS) en binnen Natura 2000-gebieden.

Document: 

Broedvogels in Nederland 2006_rap2008_01.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2008/01

Auteurs: 

van Dijk, A.J., Boele, A., Hustings, F, Koffijberg K. & Plate C. L.

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands