Broedvogels in Nederland in 2005

Nederland is door zijn afwisselende landschap met droge en natte natuur en zijn milde klimaat een belangrijk broedgebied voor veel bijzondere vogelsoorten. Tegelijkertijd kent Nederland een hoge bevolkingsdichtheid en verstedelijking. Dit schept bijzondere verplichtingen ten aanzien van het behoud van deze vogelsoorten en de inrichting en het beheer van broedgebieden. Mede om deze reden vinden in ons land al tientallen jaren inventarisaties plaats van broedvogels, in hoofdzaak door vrijwilligers. De inventarisaties richten zich op alle broedvogels, van zeldzame vogels en kolonievogels tot algemene soorten.

Document: 

Broedvogels in Nederland 2005_rap2007_01.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2007/01

Auteurs: 

van Dijk, A.J., Boele, A., van den Bremer, L., Hustings, F., van Manen W., van Kleunen, A., Koffijberg, K., Teunissen, W., van Turnhout, C., Voslamber, B., Willems, F., Zoetebier, D., Plate, C.L.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands