Broedvogels in de Gelderse Poort

Dit rapport is het derde rapport over de Broedvogels van de Gelderse Poort en is geschreven in opdracht
van Staatsbosbeheer regio Oost. Het rapport heeft een tweeledig doel. Ten eerste om een overzicht te geven van de broedvogels in 2007 en ten tweede om een beschrijving te geven van de recente aantalontwikkelingen

Document: 

Broedvogels Gelderse Poort 2007_rap2008_03.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2008/03

Jaar van uitgave: 

2008

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands