Omslag broedvogelrapport 2011

Broedvogelrapport & Sovon-Nieuws zijn verschenen

In ons land vindt al tientallen jaren broedvogelmonitoring plaats, in hoofdzaak door vrijwilligers. De monitoring richt zich op alle broedvogels, van zeldzame vogels en kolonievogels tot algemene soorten. Ieder jaar brengt Sovon hierover verslag uit in het broedvogelrapport: 'Broedvogels in Nederland in 2011' is nu uit.

Nederland is door zijn afwisselende landschap met droge en natte natuur en zijn relatief milde klimaat een belangrijk broedgebied voor veel bijzondere vogelsoorten. Tegelijkertijd kent Nederland een hoge bevolkingsdichtheid en verstedelijking. Dit schept bijzondere (Europeesrechterlijk vastgelegde) verplichtingen ten aanzien van het behoud van deze vogelsoorten en de inrichting en het beheer van broedgebieden. Mede om deze reden vindt in ons land al tientallen jaren broedvogelmonitoring plaats.

Netwerk Ecologische Monitoring

Broedvogelmonitoring wordt door Sovon Vogelonderzoek Nederland georganiseerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, Rijkswaterstaat en de provincies in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (voorheen Ministerie van EL&I).

Extra exemplaren

Het rapport wordt kosteloos verstrekt aan alle medewerkers die hebben deelgenomen aan het Meetnet Broedvogels in 2011. Extra exemplaren kunnen worden verkregen door €15,- (dit is inclusief portokosten) over te maken op giro 2905988 t.n.v. Sovon, Postbus 6521, 6503 GZ, Nijmegen onder vermelding van rapport 2013/01-broedvogels 2011 (of zie de webwinkel).

Sovon-Nieuws

Het zijn drukke tijden; ook Sovon-Nieuws 1 van dit jubileumjaar is verschenen! Hierin o.a. een interview met Arend van Dijk, BSP over Slangenarend en Noordse Nachtegaal, en In de klei volgt Bruno Ens naar de mosselbanken.

Patrijzen langer tellen

In Sovon-Nieuws ook een artikel over het Jaar van de Patrijs, waarin vermeld wordt dat de eerste telperiode tot 31 maart loopt. Vanwege de aanhoudende koude is inmiddels besloten de telperiode te verlengen tot 30 april!