Broedvogelmonitoring van houtwallen en elzensingels in Fryslân

Marten Sikkema en Gerrit Tuinstra - Altenburg & Wymenga en Landschapsbeheer Fryslân

Sinds 2017 loopt een meetnet van broedvogels in houtwallen en elzensingels in de Noardlike Fryske Wâlden, Súdeast Fryslân en Terschelling, in opdracht van de provincie en de agrarische collectieven NFW en ELAN. In dit meetnet volgen we jaarlijks een selectie van 220 landschapselementen, deels met en deels zonder beheercontract. Door vergelijking van de aantalsontwikkelingen verwachten we meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het broedvogelbestand in de houtwallen en elzensingels en de invloed van beheer daarop. We zullen wat vertellen over het meetnet en over hoe je mee kunt doen.