Broedsucces en voedselecologie van Tapuiten in de Nederlandse kustduinen

In het beschermingsplan Duin- en Kustvogels van Vogelbescherming Nederland is de Tapuit een prominente aandachtssoort: weinig vogelsoorten zijn immers zo afhankelijk van open, droog duinhabitat. In het laatste kwart van de vorige eeuw is de soort sterk in aantal afgenomen als broedvogel in de Nederlandse kustduinen en heidevelden, een ontwikkeling die nog altijd voortduurt. Van de enkele duizenden paren in de jaren zeventig bleken er in 2005 nog slechts 250-300 over. Om meer grip te krijgen op (veranderingen in) de voedselsituatie van de Tapuit, en om er achter te komen hoe de voedselsituatie met specifiek terreinbeheer op termijn zou kunnen worden verbeterd, is in 2006 gestart met onderzoek naar de voedselecologie in relatie tot broedsucces.

Document: 

Broedsucces en voedselecologie Tapuiten in Nederlandse kustduinen_rap2006_14.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2006/14

Auteurs: 

van Turnhout, C., Aben, J., Beusink, P., Geertsma, M.

Jaar van uitgave: 

2006

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands