Broedsucces en habitatgebruik Steenuil

Broedsucces en habitatgebruik Steenuil

De Steenuil neemt in Nederland in aantal af. Om dit een halt toe te roepen, is in 1999 een Soortbeschermingsplan opgesteld. Sindsdien zijn enkele studies uitgevoerd die licht kunnen werpen op het hoe en waarom van de afname.


Broedsucces
Voor een analyse van belangrijke reproductie-parameters is gebruik gemaakt van de database van het Nestkaartenproject van Sovon in combinatie met toegevoegde oudere gegevens. In totaal gaat het om 3176 nesten uit de periode 1977-2003, grotendeels bijeengebracht door vrijwilligers van STONE (Steenuilen Overleg Nederland).

- Er vond een verschuiving plaats van natuurlijke nestplaatsen naar nestkasten; in 1977-1979 bevond <20% van de nesten zich in nestkasten tegen >90% in recentere jaren.

  • De gemiddelde legselgrootte (3,82 eieren) nam in 1977-2003 significant af, met name vanaf 1992 (afname met 0,03-0,05 eieren per jaar).
  • Het gemiddelde nestsucces (67,9% berekend op basis van dagelijkse overlevingskansen voor de gehele nestperiode) nam (niet-significant) af van 73,7% in 1977 naar 65,7% in 2003.
  • Het aantal uitvliegende jongen ligt op 1,6-2,1 jongen per gestart nest (2,75 per succesvol nest). Op basis van literatuur lijkt een broedsucces van 2,2 jongen per gestart nest nodig voor een stabiele populatie. Deze drempelwaarde wordt slechts in enkele jaren en in enkele regio’s gehaald.
  • Met het oog op de reproductie wordt een afname van 2-9% per jaar voorspeld. Dit is vergelijkbaar met de in Nederland vastgestelde trend van 3% afname per jaar sinds 1979.

Habitatgebruik
Door Landschapsbeheer Nederland, Vogelbescherming Nederland, STONE en Sovon is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor  een aantrekkelijk leefmilieu voor mens én Steenuil. In een aantal voorbeeldgebieden is steenuilvriendelijk beheer (o.a.  inrichten van ruigtestroken) begeleid. Sovon onderzocht, samen met STONE en Radboud Universiteit Nijmegen, het foerageergedrag van volwassen vogels door deze met zenders uit te rusten.


Contactpersoon: Loes van den Bremer loes.vandenbremer@sovon.nl


Reproductie van de Steenuil in Nederland in de periode 1977-2003

Actuele verspreiding van de Steenuil en van Steenuilonderzoekers in Nederland

Broedsucces en habitatgebruik Steenuil

www.steenuil.nl