Bodemdaling en wadvogels

Sinds 2007 vindt gaswinning plaats in de Waddenzee. Er bestaan zorgen dat de verwachte bodemdaling die hierdoor optreedt van invloed is op de aantallen vogels die van droogvallende platen gebruik maken.

Werkwijze
We analyseren telreeksen vanaf 1990 in gebieden onderhevig aan bodemdaling en in controlegebieden zonder bodemdaling.  De analyses werden uitgevoerd voor 29 soorten overwinterende of doortrekkende watervogels en voor 12 soorten broedvogels. 

Eerste resultaten
Er zijn vooralsnog geen significante effecten van bodemdaling op wadvogels aantoonbaar. De trends in dalingsgebieden verschillen doorgaans niet wezenlijk van die in controlegebieden. Bij de enkele soorten waar dat wel het geval is, lijkt de trendverandering in het dalingsgebied al te zijn ingezet voordat begonnen werd met gaswinning.

Verfijning onderzoek
Het onderzoek naar mogelijke effecten wordt verfijnd door

  • Metingen aan nesthoogtes van op kwelders broedende vogels (in dalingsgebieden en controlegebieden), dit in verband met mogelijk toenemende risico’s op overstroming
  • Onderzoek naar ruimtegebruik van met GPS-zenders uitgeruste Scholeksters. Deze dragen bij aan validatie van het computermodel WEBTICS dat het effect van bodemdaling op draagkracht voor overwinterende Scholeksters berekent.