BMP-W (BMP Weide- en akkervogels

Hoeveel soorten
Selectie van 21 soorten die tot de weide- en akkervogels worden gerekend en zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden. Meestal zijn 5-10 soorten te verwachten. Download hier de lijst met BMP-Weide- en akkervogelsoorten.

Aantal terreinbezoeken
5 volledige bezoeken.

Gebiedsgrootte
Niet kleiner dan 30 ha en niet groter dan 250 ha (anders opdelen in verschillende telgebieden). Vogelrijke en/of lastig te onderzoeken telgebieden niet te groot maken in verband met noodzakelijke tijdsinvestering. Let op: BMP-B heeft de voorkeur boven BMP-W, omdat het een breder soortenspectrum dekt. Dat geldt zeker in meer besloten agrarisch gebied, waarbij het meetellen van erven, heggen tot de aanbeveling strekt.  Overweeg ook MAS voor je tellingen in open akker- en grasland. 

Veldwerk

 • Bezoeken verdelen over periode april-juni
 • Ochtend beste tijd
 • Gebied zo fijnmazig mogelijk doorkruisen, vaste route aanhouden
 • Waarnemingen noteren in Avimap of op papieren veldkaart
 • Speciale aandacht voor tegelijkertijd territoriaal actieve vogels (‘uitsluitende waarnemingen’)
 • Soortspecifieke tips onder sovon.nl/soorten
 • Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller

Bureauwerk online

 • Veldwaarnemingen uploaden vanuit de app Avimap of vanaf papieren veldkaart invoeren in Avimap.
 • Territoria/paren onderscheiden met één druk op 'autoclusteren'.
 • Kost weinig tijd

Bureauwerk papier

 • Veldwaarnemingen overzetten op kaarten per soort
 • Territoria/paren onderscheiden met behulp van criteria in handleiding en daarna invoeren
 • Kost relatief meer tijd