BMP-B (Bijzondere Soorten)

Hoeveel soorten

Alle soorten die zich in het gekozen gebied territoriaal gedragen of anderszins de indruk geven er te broeden, behalve een set van 39 talrijke en in heel Nederland voorkomende broedvogels. Wil je deze 39 soorten ook tellen, kies dan voor BMP-A. Meestal zijn in een BMP-B telgebied 20 tot 40 soorten te verwachten. Download hier het overzicht van de 39 soorten die in het BMP-B niet geteld worden.

Aantal terreinbezoeken

Vijf tot tien gebiedsdekkende bezoeken (meeste in soortenrijke gebieden).

Gebiedsgrootte

Niet kleiner dan 30 hectare en niet groter dan 300 hectare (anders opdelen in verschillende telgebieden). Vogelrijke en/of lastig te onderzoeken telgebieden niet te groot maken in verband met noodzakelijke tijdsinvestering.

Veldwerk

 • Bezoeken verdelen over periode maart-juni
 • Start meestal rond zonsopkomst, veel soorten zijn juist dan zeer actief
 • Eén tot twee nachtbezoeken
 • Route afstemmen op te verwachten soorten
 • Waarnemingen noteren in Avimap of op papieren veldkaart
 • Speciale aandacht voor tegelijkertijd territoriaal actieve vogels (‘uitsluitende waarnemingen’)
 • Soortspecifieke tips onder sovon.nl/soorten
 • Graag tenminste twee jaar tellen. Hoe langer de tijdreeks, hoe waardevoller

Bureauwerk online

 • Veldwaarnemingen uploaden vanuit de app Avimap of vanaf papieren veldkaart invoeren in Avimap.
 • Territoria/paren onderscheiden met één druk op 'autoclusteren'.
 • Kost weinig tijd

Bureauwerk papier

 • Veldwaarnemingen overzetten op kaarten per soort
 • Territoria/paren onderscheiden met behulp van criteria in handleiding en daarna invoeren
 • Kost relatief meer tijd