Binnenlandse steltlopertellingen

Nederland is van groot belang voor doortrekkende en overwinterende steltlopers. Dat beperkt zich niet tot onze kustwateren. Ook in het binnenland zijn sommige soorten talrijk. Als aanvulling op de maandelijkse watervogeltellingen worden eens in de vijf jaar 'binnenlandse steltlopertellingen' georganiseerd. De eerste telingen stammen uit eind jaren zeventig.

Doel
De telling draagt bij aan:

  • Internationale monitoring van de najaarsaantallen van met name Goudplevier
  • Inzicht in de Nederlandse najaarsaantallen van Goudplevier, Kievit en Wulp in het boerenland (buiten de reguliere monitoringgebieden)

De landelijke steltlopertellingen dekken goed het agrarische gebied af, die bij de maandelijkse telling van monitoringgebieden veelal buiten schot blijven. De trends in beide gebieden verlopen deels tegengesteld.

Welke soorten
In ieder geval Goudplevier, Kievit en Wulp, eventueel ook overige steltlopers.

Werkwijze
De telwijze is iedere vijf jaar dezelfde:

  • Telling valt tijdens de watervogel-telweekenden halverwege oktober en november (zie agenda-teldata)
  • Zo veel mogelijk gebieden onderzoeken op aanwezige steltlopers
  • Groepen graag op kaarten intekenen, en habitat registreren (grasland, akker etc.)

Meedoen
Iedereen met kennis van steltlopers kan meedoen. Kort voor de telling publiceert Sovon op de website een kaart met telgebieden waarvoor nog extra tellers worden gezocht. Geef je via deze claimkaart op voor het tellen van een vacant gebied.
Geef de resultaten liefst door via de online invoer. De organisatie per provincie c.q. regio is in handen van een regiocoördinator.
Landelijke coördinatie: Romke Kleefstra

Resultaten
De resultaten worden gepubliceerd in Sovon-Nieuws, Limosa en andere tijdschriften, en verwerkt in de jaarrapportage van de watervogeltellingen. Een steltlopernieuwsbrief verschijnt vlak voor de nieuwe telling.

Kader
De tellingen zijn onderdeel van een internationaal project georganiseerd door de Wader Study Group. Die telling valt in oktober. Omdat Goudplevieren in Nederland het talrijkst zijn in november, herhalen we de telling in die maand. De tellingen worden in Nederland georganiseerd door SOVON in samenwerking met de Nederlandse Steltloper Werkgroep (NSWG).