Belang van het Nederlandse duin- en kustgebied voor broedvogels

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van het belang van het Nederlandse duin- en kustgebied voor
broedvogels. Deze informatie dient als basis voor het door Vogelbescherming Nederland op gestelde Soortbeschermingsplan Duin- en Kustvogels. Voor alle in het gebied voorkomende broedvogels
zijn gegevens over populatieomvang en trend opgenomen. Daarnaast is van een zo groot mogelijk aantal
soorten informatie over historische en potentiële populatieomvang opgenomen.

Op basis van de gegevens over populatieomvang en trend, zijn 34 soorten geselecteerd als mogelijke
doelsoort voor het soortbeschermingsplan. Van al deze soorten herbergt het duin- en kustgebied
momenteel of in potentie meer dan 20% van de Nederlandse broedpopulatie. De definitieve lijst van
doelsoorten zal door Vogelbescherming Nederland opgesteld worden. Alle 34 geselecteerde soorten
worden afzonderlijk besproken, waarbij ondermeereen overzichtgegeven wordt van de populatieomvang
per onderscheiden deelgebied (kerngebied).

Document: 

Belang Nederlandse duin- en kustgebied voor broedvogels_rap2006_07.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2006/07

Auteurs: 

Willems, F., van Turnhout, C., Loos W.B., Zoetebier, D.

Jaar van uitgave: 

2006

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands