André van Kleunen

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Senior adviseur

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

andre.vankleunen@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 410

Expertise: 

 • Broedvogel- en watervogeltellingen
 • Ecologisch onderzoek vogels
 • Effecten op vogels inc. milieu-effectstudies
 • Exoten
 • Natuurbeleid inc. Natura 2000, Rode Lijsten
 • Nederlandse en Europese avifauna
 • Populatiemonitoring vogels
 • Terreinbeheer en vogels

CV: 

 • Senior projectleider & uitvoering onderzoek m.b.t. voorkomen van vogels en ecologisch advies
 • Als onderzoeker tevens werkzaam geweest bij Bureau Waardenburg, het Rijksinstituut voor Kust en Zee en het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
 • Opleiding: Biologie, Universiteit Utrecht

Publicaties: 

(selectie)

Broedvogel- en watervogeltellingen

van Kleunen A. 2017. Broedvogels van de Kaapse Bossen in 2017. Sovon-rapport 2017/43. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Kleunen A. 2005. Broedvogels van Boswachterij Leersum in 2005. SOVON-inventarisatierapport 2005/23. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Kleunen A. 2004. Broedvogels van de Slikken van de Heen-West en Plaat van de Vliet in 2004. SOVON-inventarisatierapport 2004/29. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Kleunen A. 2004. Broedvogels van inlagen bij Wemeldinge alsmede een beeld van herpeto- en zoogdierfauna. SOVON-inventarisatierapport 2004/12. SOVON Vogelonderzoek Nederland. Beek-Ubbergen.

Van Kleunen A. 1997. Broedvogels van de Donkse Laagten in 1997. SOVON-inventarisatierapport 1997/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Poot M.J.M., Lilipaly S., Wolf P., van Kleunen A., Boudewijn T.J. 1999. Atlas vogelconcentraties en vliegbewegingen Delta. Aanvullend veldwerk Kuifeend Tafeleend Brilduiker Middelste zaagbek en Aalscholver. Bureau Waardenburg, Culemborg.

Ecologisch onderzoek vogels

van Kleunen A., Sierdsema H., Nijssen M., Huigens T. & Wouters P. 2012. Ecologische monitoring Nachtzwaluw in Noord-Brabant in 2008-2010. Sovon-rapport 2012/43. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Kleunen A., Sierdsema H. & Wiersma P. 2010. Understanding distribution and population trends of European Nightjar Caprimulgus europaeus in the Netherlands. Bird numbers 2010, EBCC, Seo/Birdlife.

van Kleunen, A., Ens B.J. & Smit C.J. 2012. Het belang van oester- en mosselbanken voor Scholeksters en Steenlopers. Sovon-rapport 2012/18. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Koffijberg K., van Kleunen A. & Majoor F. 2007. Kwartelkoningen in de peiling territoriumactiviteit en terreingebruik met zendertechniek in kaart gebracht. Limosa 80(4): 167-171.

Effecten op vogels

van Kleunen A., van Dobben H.F. & Schmidt A.M. 2007. Habitataspecten en drukfactoren voor soorten. Rapport in het kader van het WOT Programma Informatievoorziening Natuur i.o. (WOT IN). Alterra, Alterra-rapport 1584, WOT IN serie nr. 6.

Foppen R., van Kleunen A., Loos W.B., Nienhuis J., & Sierdsema H. 2002. Broedvogels en de invloed van hoofdwegen, een nationaal perspectief. SOVON-onderzoeksrapport 2002/05. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Lemaire A., Brouwer E., Krekels R., van Kleunen A., Mensing V., Scherpenisse M., Sierdsema H. & Tomassen H. 2012. Stikstofgevoeligheid van vogelrichtlijnsoorten in Limburg; analyse in 5 Natura 2000-gebieden.

van Turnhout C., van Kleunen A. & Foppen  R. 2006. Effecten van de aanleg van de Betuweroute op broedvogels. SOVON-onderzoeksrapport 2006/10. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Vogel R., van Kleunen A., & van den Bijtel H.J.V. 2017. Herontwikkeling Vliegbasis Soesterberg: gevolgen voor de staat van instandhouding van de Veldleeuwerik. Sovon-rapport 2017/39. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Exoten

van Kleunen A., van den Bremer L., Lensink R. & Wiersma P. De Halsbandparkiet, Monniksparkiet en Grote Alexanderparkiet in Nederland: risicoanalyse en beheer. SOVON-onderzoeksrapport 2010/10. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Kleunen, A., van der Jeugd H.P. & Foppen R. 2005. Stadsduivenproblematiek in de stad Groningen; een analyse van de effectiviteit van controlemaatregelen. SOVON-onderzoeksrapport 2005/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Kleunen A., Kampichler C. & Sierdsema H. 2014. De verspreiding van Halsbandparkiet en andere in het wild voorkomende papegaaiachtigen (Psittaciformes) in Nederland. Sovon-rapport 2014/31.

van Kleunen A. & Lemaire A.J.J. 2014. A risk assessment of Mandarin Duck (Aix Galericulata) in the Netherlands. Sovon-report 2014/15. Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, Nijmegen.

Mori E., Grandi G., Menchetti M., Tella J.L., Jackson H.A., Reino L., van Kleunen A., Figueira R. and Ancillotto L. 2017. Worldwide distribution of non–native Amazon parrots and temporal trends of their global trade. Animal Biodiversity and Conservation, 40(1): 49-62.

Pârâu L.G., Strubbe D., Mori E., Menchetti M., Ancillotto L., van Kleunen A., White R.L., Luna Á, Hernández-Brito D., Le Louarn M., Clergeau P., Albayrak T., Franz D., Braun M.P., Schroeder J. & Wink M. 2016. Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri Populations and Numbers in Europe: A Complete Overview. The Open Ornithology Journal, 2016 (9): 1-13.

Vele bijdragen aan de nieuwsbrief Kijk op Exoten: www.ravon.nl/nieuwsbriefexoten

Natuurbeleid inc. Natura 2000, Rode Lijsten

van Kleunen A., Foppen R. & van Turnhout C. 2017. Basisrapport voor de Rode Lijst Vogels 2016 volgens Nederlandse en IUCN-criteria. Sovon-rapport 2017/34. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Kleunen A., van Roomen M., van Winden E., Zoetebier D., Boele A., Sierdsema H., van Turnhout C., Hornman M. & Hustings F. 2013. Vogelrichtlijnrapportage 2008-2012 van Nederland. Sovon-rapport 2013-78. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van Kleunen A., van Roomen m., van den Bremer L., Lemaire A.J.J., Vergeer J-W. & van Winden E. 2014. Ecologische gegevens van vogels voor Standaard Gegevensformulieren Vogelrichtlijngebieden. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. WOt-Technical report 2/ Nijmegen, Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sovon-rapport 24 (2013).

van Kleunen A., van Roomen M., van Turnhout C. en Adams A. 2015. Rapporteren over de landelijke status van Nederlandse vogels. Toets 03: 12-17.

van Kleunen A., Sierdsema H., van der Weide M, van Turnhout C. & Vogel R. 2005. Soortbeschermingsplan Nachtzwaluw Noord-Brabant. SOVON-onderzoeksrapport 2005/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Kleunen A., van Winden E., Dreef C., Foppen R. & van Roomen M. 2015. Rode, Oranje en Blauwe Lijst van doortrekkende en overwinterende vogelpopulaties in Nederland – technische rapportage. Sovon-rapport 2016/01, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

van der Sluis T., Foppen R., Gillings S., Groen t., Henkens R., Hennekens S., Huskens K., Noble D. , Ottburg F., Santini L., Sierdsema H., van Kleunen A., Schaminee J., van Swaay C., Toxopeus B., Wallis de Vries M. & Jones-Walters L. 2016. How much Biodiversity is in Natura 2000?; The “Umbrella Effect” of the European Natura 2000 protected area network. Wageningen, Alterra Wageningen UR (University & Research centre), Alterra report 2730B.

Nederlandse en Europese avifauna

van Kleunen A. 2001. Reconstructie van broedvogelpopulaties van zeldzame broedvogels en kolonievogels in 1950 en 1998 ten behoeve van de Ecologische Kapitaal Index. SOVON-onderzoeksrapport 2001/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Kleunen A. 2003. Habitat use of European breeding birds. An explanatory note to the allocation of EUNIS habitats to all European breeding birds. Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, Beek-Ubbergen.

van Kleunen A. & Sierdsema H. 2001. Natuurlijke referentiewaarden voor enkele zeer zeldzame of in Nederland  uitgestorven broedvogels. SOVON-onderzoeksrapport 2001/06, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Populatiemonitoring vogels

Arts F., Schekkerman H. & van Kleunen A. 2017. Plan van aanpak monitoring broedsucces, overleving en verklarende factoren kustbroedvogels en weidevogels Haringvliet. Sovon-rapport 2017/18 / DPM-rapport DPM 2017.004. Sovon Vogelonderzoek Nederland / Delta Project Management, Culemborg.

van Kleunen A. 1999. Verspreiding en habitatvoorkeur van eenden en steltlopers in Ooster- en Westerschelde. Op basis van laagwater vogelkartering in januari en februari 1990.

van Kleunen A., Koffijberg K., de Boer P., Nienhuis J., Camphuysen C.J., Schekkerman H., Oosterbeek K.H., de Jong M.L., Ens B.J. & Smit C.J. 2010. Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008. SOVON-monitoringrapport 2010/04, IMARES-rapport C169/10, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen, IMARES, Texel WOt-werkdocument 227. WOT Natuur & Milieu, Wageningen.

van Kleunen A., Loos W., Sierdsema H., Teunissen W. & Zoetebier D. 2003. Optimalisatie Weidevogelmeetnet Noord-Holland. SOVON-onderzoeksrapport 2003/09. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbegen.

van Kleunen A., Voslamber B. & van der Weide, M. 2004. Evaluatie vogelmonitoring Biesbosch. SOVON-onderzoeksrapport 2004/10. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Kurstjens G., van Kleunen A., Bakhuizen J.J. & Vergeer J.W. 2014. 20 jaar natuurontwikkeling en broedvogelmonitoring in het Zuidelijk Maasdal. Limburgse Vogels 24: 1-15.

Schekkerman H., van Turnhout C., van Kleunen A., van. Diek H. & Altenburg, J. 2012. Naar een nieuwe vogelatlas: achtergronden van de veldwerkopzet. Limosa 85(3): 133-141.

Teunissen W. & van Kleunen A. 2001. Weidevogels inventariseren in cultuurland. Handleiding Nationaal Weidevogelmeetnet. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

Terreinbeheer en vogels

van den Bremer L. & van Kleunen A. Evaluatie toepassing Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer met betrekking tot broedvogels. SOVON-informatierapport 2009/07. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Kleunen A., Loos W.B., Foppen R. & Sierdsema H. 2004. Broedvogels en onderhoud van waterlopen binnen het beheersgebied van Waterschap Hunze en Aa's. SOVON-onderzoeksrapport 2004/11. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.

van Kleunen A. & Sierdsema H. 2017. Beheerhandvest Brabantse Wal voor Wespendief, Zwarte Specht, Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. Sovon-rapport 2017/31. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Ecotoxicologie

Ma W.C., van Kleunen A., Immerzeel J. & de Maagd P.G.J. 1998. Bioaccumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons by earthworms: Assessment of equilibrium partitioning theory from in situ and water-only exposure studies. Environmental Toxicology and Chemistry 17: 1730-1737.

Postma J.F., van Kleunen A. & Admiraal W. 1995. Alterations in life-history traits of Chironomus riparius from metal contaminated rivers. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 29:469-475.