Advies ten behoeve van het opstellen van een monitoringplan voor vogels in het Nederlandse Noordzeegebied

In 2014 dient het monitoringplan voor het Nederlandse deel van de Noordzee in het kader van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie te worden vastgesteld. De monitoringvragen in het kader van de KRM worden gecombineerd met de informatievragen vanuit de rapportageverplichtingen van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

Ten behoeve van een plan voor vogelmonitoring in het Nederlandse Noordzeegebied is door de Ministeries van IenM en EZ een advies gewenst. In dit rapport worden verschillende scenario’s voor gegevensverzameling vergeleken met de informatiebehoefte. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met mogelijkheden voor efficiencywinst.

 

Document: 

Rap_2013-22_monitoringplan_noordzee.pdf

Rapportnummer: 

2013/22

Auteurs: 

van Roomen M., Stahl J., Schekkerman H., van Turnhout C. & Vogel R.

Jaar van uitgave: 

2013

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands