Addergebroed op laagveen: reptielen in Easterskar

Raymond Creemers - RAVON

Sinds 2015 vindt er een reptielenmonitoring plaats in Oosterschar (Easterskar) een laagveengebied van It Fryske Gea, ten zuidwesten van Heerenveen. De monitoring wordt uitgevoerd door vrijwilligers Richard de Jong en Jelmer Groen en Wouter Schothorst. In 2018 is de monitoring geïntensiveerd. Gekeken is naar het functioneren van de aangelegde faunapassages, die speciaal zijn aangelegd op knelpunten voor overstekende reptielen. De camerabeelden leverden verrassende waarnemingen op. In het gebied komen adder, ringslang en levendbarende hagedis voor. Het voorkomen van adders in laagveen is bijzonder, alle overige leefgebieden in Nederland bevinden zich in hoogveen of op heidegebieden (met name natte heide). Aan de hand van de waarnemingen en terugvangsten wordt een beeld geschetst van de belangrijkste terreindelen voor reptielen, een inschatting van de populatie-groottes en volgen aanbevelingen voor het beheer.