Actueel overzicht van Rosse Stekelstaarten in Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland verzamelt gegevens van alle in het wild in Nederland
voorkomende vogelsoorten. Daartoe behoren ook populaties van soorten die Nederland niet op eigen
kracht hebben bereikt, maar uit collecties afkomstig zijn. Één van deze exoten is de Rosse Stekelstaart, Oxyura jamaicensis.

Deze soort komt van oorsprong voor in Noord-Amerika en is via waterwildcollecties in Europa en ook Nederland geïntroduceerd (Groot 1997, Henderson 2009). Tot het begin van de jaren negentig was het aantal broedgevallen in ons land relatief beperkt. De omvang is langzaam gestegen naar 16-20 paar in 2008 (Van Dijk et al. 2010) en 10-13 in 2009 (Boele et al. 2011). Er wordt verondersteld dat de meeste Nederlandse Rosse Stekelstaarten uit het Verenigd Konkrijk afkomstig zijn, hoewel ook in Nederland flinke aantallen worden gehouden en er jaarlijks een tiental ontsnappen (Groot 1997). In het eerstgenoemde land zijn de aantallen Rosse Stekelstaarten sterk gedaald na een uitroeiingsprogramma ter bescherming van de op wereldschaal bedreigde Witkopeend (waar de soort mee kruist; Henderson 2009).
In januari 2009 heeft het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het
Team Invasieve Exoten in het leven geroepen. Dit team adviseert het huidige ministerie LNV over de
(potentiële) schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland en over mogelijkheden om dat te
voorkomen. Om meer inzicht te krijgen in de verspreiding van de Rosse Stekelstaart heeft dit team
Sovon verzocht om een overzicht te geven van de plaatsen waar deze soort de afgelopen 10 jaar is
waargenomen en om vogels te tellen op de plekken waar het voorgaande winterseizoen waarnemingen zijn verricht. De resultaten hiervan worden in dit rapport besproken.

Document: 

VoorkomenRosseStekelstaartenbinnenwerk_Inf2011-03.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2011/03

Auteurs: 

Hornman M.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, NIjmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Alle soorten

Publicatietaal: 

Nederlands