Deelhandleiding2: Handmatige registratie en interpretatie BMP

De digitale manier van broedvogels inventariseren, met Avimap in het veld en/of Autocluster als bureauhulp, neemt razendsnel in populariteit toe.

Maar een aantal tellers geeft nog de voorkeur aan het werken op papier, zowel in het veld als aan het bureau. Voor hen is de nu voor u liggende Handleiding bedoeld. Deze bestaat uit twee delen:

• Een korte uitweiding over de wijze van registratie in het veld. Deze sluit aan op de in de romphandleiding genoemde punten die belangrijk zijn voor inventarisatie. Lees dus eerst de romphandleiding door op zaken als soortenlijst per BMP-onderdeel, bezoekschema’s en –tijden en essentiële begrippen als geldige waarnemingen, uitsluitende waarnemingen en broedcodes.

• Een uitgebreider stuk over handmatige interpretatie van veldgegevens. Dit is vrijwel conform de tekst in de vorige BMP-handleiding (editie 2011). De toe te passen interpretatieregels per soort staan in Bijlage 1. Maak nauwkeurig gebruik van deze regels, het eenduidig toepassen ervan is immers van groot belang voor de vergelijkbaarheid van de BMP-gegevens!

Document: 

Handleiding_Broedvogels_2016_Handmatige-registratie-en-interpretatie.pdf

Auteurs: 

Vergeer et al.

Jaar van uitgave: 

2016

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Type speciale uitgave: 

Handleiding

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands