foto: Harvey van Diek

Zomerganzen en Sovon

Een recent persbericht van de KNJV over het tellen van zomerganzen heeft mogelijk tot wat vragen bij vogeltellers leiden. In het persbericht wordt namelijk ook betrokkenheid van Sovon genoemd. Maar wat houdt die in?

Een speciale landelijke telling van zomerganzen (met name Grauwe Gans, Brandgans) en uitheemse ganzensoorten is zinvol om een goed beeld te krijgen van de actuele aantallen en verspreiding. Er zijn de afgelopen jaren vaker landsdekkende tellingen van zomerganzen uitgevoerd door Sovon, veelal door professionele veldmedewerkers, maar de aantallen veranderen snel en krijgen we niet afdoende in beeld met de reguliere meetnetten. 

Kwaliteitsborging

De gegevens zijn van belang in de discussie over schade en bestrijding. Onze ledenraad gaf in juni 2011 toestemming om in de organisatie van zomerganzentellingen te participeren, op voorwaarde dat de kwaliteitsborging rondom de tellingen zou voldoen aan de maatstaven die Sovon daarvoor ook in andere projecten hanteert.

Veldmedewerkers

Professionele veldmedewerkers van Sovon tellen deze zomer de zomerganzen integraal in Drenthe en Zeeland, in opdracht van deze provincies. De provincie Noord-Holland organiseert zelf een telling waarbij gebruik wordt gemaakt van de invoersystemen van Sovon.

Coördinatie

In  de overige provincies worden tellingen van zomerganzen op een andere wijze gecoördineerd, en uitgevoerd door KNJV-leden, medewerkers van terreinbeherende instanties en andere vrijwilligers (waaronder wellicht ook Sovon-tellers). Sovon heeft hier geen actieve rol gespeeld bij de coördinatie. Wel zijn we vertegenwoordigd in de landelijke taakgroep Monitoring Zomerganzen waarin de monitoring wordt afgestemd. Het telprotocol dat bij de landelijke telling van zomerganzen gehanteerd wordt, is gebaseerd op de handleiding voor uitvoering van watervogeltellingen.