Er werden minimaal vijf territoria op Saeftinghe van de Graszanger vastgesteld | Foto: Harvey van Diek

Zeldzame soorten in Zeeland 2017

Hieronder het overzicht van de zeldzame broedvogels van Zeeland in 2017. En er zitten weer heel fraaie soorten tussen, zoals Bijeneter en Graszanger.

Door: Marcel Klootwijk, DC Zeeland

 

Kwak (3)

Dit jaar kwamen er drie paar Kwakken tot broeden in de blauwe reigerkolonie van Park Toorenvliedt, Middelburg. Hoeveel nesten er succesvol waren is niet  geheel duidelijk, maar er zijn in ieder geval 4 jongen uitgevlogen. Deze populatie is ontstaan uit een paar vogels die in een privé-collectie verblijven maar vrij rond vliegen. Het is niet onmogelijk dat er de laatste jaren wilde vogels of vogels uit ’t Zwin bij aangesloten zijn.

Roerdomp (min 3)

Er waren drie waarnemingen van deze stiekeme soort. Bij Slot Moermond bij Renesse bleef het bij een waarneming. In de Wanteskuup op Noord-Beveland werd ook maar een keer een vogel gezien en bij Zaamslag werd op twee data een vogel gezien. Omdat deze soort vooral in het donker actief is en daardoor moeilijk te vinden, zal het werkelijke aantal waarschijnlijk iets hoger liggen

Ooievaar (6)

In Zeeuws-Vlaanderen is deze soort al jaren een vaste broedvogel rond Sluis met in 2017 4 bezette nesten. Twee in Retranchement, een in Sluis en een nest in Sint Anna Ter Muiden. Op Walcheren waren er weer paartjes aanwezig in Park Toorenvliedt en langs de Van ’t Hoffweg. Beide waren succesvol.

Rosse Stekelstaart (1)

Voor het tweede jaar achtereen kwam deze soort tot broeden op Noord-Beveland. Deze keer werd er een vrouwtje met 5 pullen waargenomen in de ’s-Gravenhoekinlaag.

Steltkluut (2)

Broedende Steltkluten werden aangetroffen in het Zandvoortweg gebied en op het Rammegors. Het nest aan de Zandvoortweg is helaas mislukt, maar op het Rammegors zijn twee pullen waargenomen. Op meerdere plaatsen in Zeeland werden in mei Steltkluten gezien, maar daar werd geen broedverdacht gedrag van waargenomen.

Middelste Bonte Specht (2)

In de bossen rond Sint Jansteen en Clinge werden weer 2 territoria gevonden. Het leek erop dat deze soort zich in een rap tempo westwaarts aan het uitbreiden was, maar het blijft in Zeeland al jaren een soort van de uiterste zuidoost hoek.

Zwarte Specht (1)

In de Kriekeputten bij Clinge werd een vogel gehoord, maar er zijn mij van dit jaar geen waarnemingen bekend van de vaste plek in de bossen van Sint Jansteen.

Kleine Bonte Specht (8)

Twee territoria in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen, twee op Schouwen en maar liefst 4 op Walcheren.

IJsvogel (min 4)

Rond Goes is weer een broedgeval aangetroffen en drie paar in Zeeuws-Vlaanderen. Een bij het Groot Eiland, een in Canisvliet en een geval bij IJzendijke. Op Walcheren waar vorig jaar 3 broedgevallen werden gevonden, was er dit jaar geen.

Bijeneter (1)

Nadat vorig jaar het eerste broedgeval van deze soort werd gevonden in het noordelijk duingebied van Walcheren waren de verwachtingen hooggespannen voor 2017. En deze kwamen uit in begin juni toen er weer twee vogels werden gezien rond de nestingang van vorig jaar. De vogels hebben wederom succesvol gebroed en brachten maar liefst vier jongen groot en waren al snel na het uitvliegen uit het broedgebied vertrokken.

Roodmus (1)

Op 21-05 werd weer een zingend mannetje aangetroffen bij de Schotsman. Later op de dag werd er zelfs een vrouwtje bij gezien. Na 30-05 zijn beide vogels niet meer gemeld. Een tweedejaars mannetje zong op 30 en 31 mei in Fort den Haak bij Vrouwenpolder.

Nachtzwaluw (0)

Na een aantal jaren was er dit jaar geen waarneming van deze soort in Oranjezon. Er is op meerdere avonden geluisterd maar er kon geen vogel worden gevonden. Ook op de kop van Schouwen liggen een paar mooie gebieden voor deze soort, wellicht dat daar met gericht zoeken een territoriale vogel gevonden kan worden.

Grote Karekiet (1)

Op 2 juni werd een zingende vogel aangetroffen op de Stampersplaat in de Grevelingen. Een onbevestigde waarneming uit de Braakman kwam op 5 juli.

Graszanger (min 5)

De Graszanger werd alleen nog maar aangetroffen in het Verdronken Land van Seaftinghe. Er zaten daar minimaal 5 territoria maar het werkelijke aantal zal een stuk hoger liggen.

Cetti’s Zanger (50+)

Eigenlijk al bijna geen zeldzame broedvogel meer te noemen in Zeeland. De meeste territoria zijn te vinden in Zeeuws-Vlaanderen (ong 20), Noord-Beveland (5) en Schouwen (10). Ook worden er veel gehoord in het uiterste oosten van Zeeland rond het Markiezaat en de Oesterdam (ong 12).

Baardman (?)

Deze soort komt voornamelijk tot broeden in Zeeuws-Vlaanderen en op Noord-Beveland met als belangrijkste biotopen de kreken en inlagen en het Verdronken Land van Saeftinghe.