Velduil | Marcel Klootwijk

Zeldzaam in noordelijk Zuid-Holland – de krenten van 2014

Konden we in 2014 nog territoria van zeldzame soorten bijschrijven? Jazeker, er valt genoeg moois te melden! Een kort overzicht van de krenten uit Zuid-Holland noord.

Door: Anthonie Stip - Districtscoordinator Zuid-Holland noord

Hoewel het voor sommige vogelaars al weer wat gewoon klinkt, valt het opnieuw succesvolle broeden van het paartje Raven bij Wassenaar echt in de categorie ‘zeldzaam’. Er vlogen vier jongen uit, een mooi broedsucces.

Tamelijk spectaculair was ook het succesvolle broedgeval van een paartje Grauwe klauwieren bij Rotterdam, waar drie jongen uitvlogen. Gedurende het broedseizoen is dit geval keurig stilgehouden, wat het broedsucces ongetwijfeld ten goede is gekomen.

Vermeldenswaardig is eveneens het mengpaar van een mannetje Rouwkwikstaart en een vrouwtje Witte kwikstaart bij Ouderkerk aan den IJssel. Ze hebben een hybride jong grootgebracht.

Velduilen

In het jaar waarin overal in Nederland broedende Velduilen opdoken, was er op minstens één locatie in district 9 sprake van een territorium. In de Krimpenerwaard deden uw oud-DC’s Rudi Terlouw en Diny Buisman tussen begin mei en begin juli voldoende waarnemingen voor een territorium. Ze zagen een baltsend paar op 10 mei, gevolgd door diverse waarnemingen van een jagend volwassen individu in juni en juli. Hoewel concrete aanwijzingen voor een broedgeval ontbreken, is een territorium met een lage(re) broedcode wel van toepassing. Wanneer u nog Velduilen in uw notitieboekje hebt staan die mogelijk duiden op een territorium, ontvang ik die waarnemingen graag!

Steltkluten

Steltkluten hadden in 2014 ongekend succes in onze contreien. Geslaagde broedgevallen werden gemeld in de Zouweboezem (4 jongen) en de Groene Jonker (2 jongen). In Nieuwkoop, Ruygeborg zat op 15 mei een broedende vogel op het nest, terwijl een ander rond het nest foerageert. Waarschijnlijk is dit nest in nestfase mislukt, want in juni worden nog steeds de beide adulten gezien, zonder verder broedverdacht gedrag of jongen. Al met al een bijzonder jaar voor Steltkluten. Lees ook het bericht 'Steltkluten zetten nageslacht op stelten'.

Eveneens in Nieuwkoop, Ruygeborg werd tussen 25 mei en 26 juni een baltsend/zingend Kleinst waterhoen gehoord op diverse data en door verschillende waarnemers. Aanwijzingen voor broeden ontbreken, maar deze territoriale vogel lijkt me het vermelden waard.

Bedankt!

In 2014 hebt u door deelname aan het BMP, het volgen van zeldzame soorten of het tellen van kolonies weer een onschatbare bijdrage geleverd aan de kennis over verspreiding en ontwikkeling van broedvogels in ons land. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar! Dankzij uw telinzet kan Sovon haar voor vogels zo belangrijke werk blijven voortzetten. Ik hoop en verwacht ook in het nieuwe jaar weer op jullie te kunnen rekenen! Ik wens u alvast een mooi en vogelrijk 2015!

Anthonie Stip - Districtscoordinator Zuid-Holland noord