foto: Harvey van Diek

Workshops Levensgemeenschappen mei-juni

Met een samenwerkingsverband van Sovon, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, FLORON, European Invertebrate Survey – Nederland, Stichting Bargerveen, Wildernistrek, de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en RAVON, is een reeks praktische workshops opgezet over het beheer van acht levensgemeenschappen: Kustduinen, Beekdalen, Heide en hoogveen, Laagveenmoerassen, Rivierenlandschap, Heuvelland, Agrarisch cultuurlandschap en Urbane natuur.

Per levensgemeenschap is er een op zichzelf staande workshop, bestaande uit twee cursusdagen; half theorie, half praktijk. Deze worden in de maanden mei en juni gehouden. Indien u geïnteresseerd bent, kiest u dus de workshop(s) over de levensgemeenschap(pen) van uw interesse.

Deze workshops zijn voortgekomen vanuit de opmerking die bij soortgroepgerichte cursussen nogal eens wordt gehoord: “Nu weet ik alles over bijvoorbeeld beheer voor reptielen, maar voor vlinders en vogels moet het weer helemaal anders.” In deze workshopreeks zoeken we dan ook naar overeenkomstige eisen en manieren om het meer soortgroepen in een terrein naar de zin te maken. Het doel is dus een soortgroepbrede blik op de verschillende levensgemeenschappen.

De cursusdagen hebben een interactief karakter en worden begeleid door steeds drie docenten vanuit de organiserende partijen, zoals Kars Veling, Baudewijn Odé, Rob Koelman, Marijn Nijssen, Hein van Kleef, Henk Sierdsema, Chris van Turnhout, Roy Kleukers, Jinze Noordijk en Jeroen van Delft. Het veldgedeelte wordt in de meeste gevallen bovendien begeleid door een lokale beheerder of deskundige. Daarmee zijn er dus volop kansen om van gedachte te wisselen en zaken vanuit diverse soortgroepen en gezichtspunten te belichten. Zie de bijgevoegde flyer.

Voor meer informatie en aanmelden: www.ravon.nl/natuurbeheer