Purperreiger. Foto: Harvey van Diek

Wisselend beeld bij kolonievogels in Fryslan

Nog niet alle gegevens van kolonievogels in onze provincie zijn binnen. Toch is er al een eerste indruk: een wisselend beeld.

Door Gerard Tamminga, DC Fryslân

Aalscholver

In Fryslan worden vier kolonies geteld, te weten bij Eernewoude, Terherne, Sintjohannesga en Wolvega. Van drie kolonies zijn de cijfers intussen ingevoerd en kan vermeld worden dat er twee kolonies licht groeien. Het aantal in Eernewoude is gestegen van 381 nesten naar 399 nesten. De kolonie bij Wolvega is gegroeid van 368 naar 386 nesten. Voor beide kolonies geldt dat dit het tweede jaar op rij is dat er meer nesten zijn geteld, wellicht een doorgaande stijgende lijn?

Voor de kolonie bij Sintjohannesga geldt dat het biotoop verandert. De nesten zijn gevestigd in bomen die er al stonden voordat het waterpeil is verhoogd. Veel bomen zijn begonnen af te takelen, omdat zij zich niet aan de veranderende omstandigheden hebben kunnen aanpassen. Dit zijn juist de bomen waar de nesten in zitten. De nieuwe opschietende bomen, die in dit veranderde milieu kunnen groeien zijn nog niet dik en groot genoeg om te kunnen dienen als broedboom. Wellicht verplaatst de kolonie zich. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet waargenomen.

Van de kolonie bij Terherne zijn nog geen gegevens bekend, maar kijkend naar de trend van de andere kolonies en voorgaand jaar is het mogelijk dat het aantal nesten hier ook stijgt. In de volgende nieuwsbrief hier meer over.

Foto: Gerard Tamminga


Blauwe Reiger

Aan alle tellers van de reigerkolonies de vraag om hun tellingen in te voeren. Van de 41 kolonies die we in Fryslân hebben zijn zeven kolonies ingevoerd. De kolonie bij Jellum is niet uitgebreid en blijft op hetzelfde aantal van twee. De kolonie bij Workum is wederom gekrompen, naar een aantal van 21 nesten. Vanaf 2008 neemt deze kolonie langzaam in grootte af. De kolonie bij Dedgum is iets afgenomen, die bij Eernewoude is met 10 gedaald maar er heeft zich ook een nieuwe gevestigd, van negen nesten. Wellicht heeft zich hier een opsplitsing plaats gevonden. De kolonie bij Oosterwolde is afgenomen van vier nesten naar twee nesten. De kolonie bij Wolvega laat een kleine stijging zien, van 35 nesten naar 41 nesten.

Purperreiger

In Fryslan kennen we 5 gebieden waar de Purperreiger broedt of gebroed heeft. Vorig jaar zijn ze tijdens de tellingen nog waargenomen in 2 gebieden. Hoe het dit jaar zal zijn is nog even wachten op de cijfers. Deze zijn nog niet verwerkt.

Kokmeeuw

Over de gehele provincie zijn er 44 geregistreerde kolonies van deze kolonievogel. Niet dat ze de laatste jaren in al deze 44 kolonies hebben gebroed. Vorig jaar zijn er 25 kolonies geteld. Of dit alle 25 kolonies zijn? Vast niet. Dit jaar zijn er van vijf kolonies gegevens in gevoerd. Van deze vijf laten vier een daling zien en is er een nieuwe kolonie bijgekomen. De meeste kolonies worden in het najaar ingevoerd dus hier zal in een latere nieuwsbrief nog op teruggekomen worden.

Andere meeuwen

Van de Stormmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Zilvermeeuw zijn nog geen gegevens binnen.

Visdief

Op sommige plaatsen in Fryslân laat de Visdief een opmerkelijke stijging zien. Zo laat een kolonie in Harlingen meer dan een verdubbeling zien, van 40 naar 92 nesten. Een kolonie in Leeuwarden is vorig jaar niet geteld, maar ten opzichte van de jaren daarvoor is hij sterk afgenomen in 2013. Gemiddeld over de vorige jaren bestond de kolonie uit 45 nesten, dit jaar twaalf nesten. In Wergea laat de soort ook al een stijging zien, van 19 nesten naar 55 nesten. De plots fluctuerende stijgingen en dalingen zijn echter typisch voor een pionierssoort die snel reageert op geschikte of minder geschikte broedlocaties. Daarkomt bij dat het vogels zijn die graag in kolonies broeden en het ene paar trekt de ander aan. Vandaar dat verhuizingen er gewoon bijhoren.

Ook voor deze soort, aan de tellers de vraag om hun gegevens in te voeren. Er is op dit moment 5% binnen.

Foto: Gerard Tamminga


Van de Zwarte Stern zijn nog geen gegevens binnen.

Tot slot

In de nieuwsbrief van volgende maand nieuwsbrief komen van de kolonievogels de zwaluwen en de Roek aan bod. Tot slot nog de opmerking dat de lezenswaardigheid van deze nieuwsbrieven verhoogd kan worden door uw (zeer) bijzondere broedgevallen of opmerkelijke waarnemingen in te voeren op de site van Sovon. Mocht u liever even een mailtje sturen met informatie dan kan dat ook. Heeft u er een foto en verhaal bij, ook die zijn welkom. Mogelijk kunnen we dat opnemen in en van de nieuwsbrieven.

Contact

Gerard Tamminga, lsb.fryslan@sovon.nl