Grutto | Fotograaf Albert de Jong

Weidevogelstand kan hersteld worden

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR samen met Sovon scenario's opgesteld voor de toekomst van weidevogels. Voortzetting van de huidige inspanningen bieden geen soelaas voor het stoppen van de achteruitgang. Met de juiste aanpak is een duurzame populatie Grutto's echter wel mogelijk. 

Vanwege zorg over de aanhoudend negatieve ontwikkeling van de weidevogelstand heeft het ministerie van EZ Wageningen UR en Sovon gevraagd de mogelijkheden om de weidevogelstand in Nederland te vergroten, in kaart te brengen. Het onderzoeksrapport Weidevogelscenario’s, beschrijft vier scenario’s voor toekomstig beleid voor verbetering van de weidevogelstand. De scenario's verschillen in intensiteit en omvang van te nemen inrichtings- en beheeractiviteiten.

Huidige beheer

De huidig beheerde gebieden zijn voor een zeer beperkt deel optimaal voor weidevogels. Dat deel herbergt ongeveer 1200 broedpaar Grutto's. Dat betekent dat de huidige achteruitgang voorlopig niet tot staan wordt gebracht. Nu zijn er 32.000-36.000 broedparen. Enkele decennia terug waren dat er circa 120.000. 

Scenario's

Voor het opstellen van de scenario's is uitgegaan van te realiseren weidevogelaantallen die zich duurzaam kunnen handhaven. De focus is gelegd op de Grutto als kenmerkende soort voor de weidevogels. Er is geen rekening gehouden met eventueel draagvlak bij de agrarische sector of andere maatschappelijke aspecten. 

  • Scenario 0: voortzetting huidige inspanningen 
  • Scenario 1: optimaliseren huidig beheer, zonder aanpassingen in inrichting
  • Scenario 2: optimaliseren inspanningen voor beheer én inrichting binnen de gebieden die voor weidevogels worden beheerd
  • Scenario 3: realiseren van een duurzame gruttopopulatie van 40.000 broedpaar Grutto's

Scenario 2 & 3 leiden naar verwachting tot een herstel van de Grutto-populatie. 

Download het rapport 'Weidevogelscenario's. Mogelijkheden voor aanpak van verbetering van de weidevogelstand in Nederland'

Contact: Henk Sierdsema