Cover van de nieuwe Limosa

Weer een nieuwe Limosa

Er is weer een nieuwe Limosa! Het tweede, vrij dikke nummer van 2013 opent met een lijvig artikel over de vestiging en uitbreiding van exoten in de Nederlandse vogelwereld. Dat zijn er nogal wat; van invasieve soorten als Heilige Ibis en Rosse Stekelstaart tot niet-invasieve soorten als Magelhaengans en Bruinkopdiksnavelmees.

Ook weer eens aandacht voor Purperreigers. Door een gezamenlijke inspanning van vele tellers die in de zomeravonden op hun telpost in het Groene Hart stonden, zijn grote aantallen wegtrekkende vogels gezien. Een prachtig en interessant nazomerfenomeen.

Het ringen van Huismussen in de provincie Groningen laat zien dat de soort wel degelijk zwerfgedrag vertoont. Hoe ver de mussen zich van huis wagen, is nu in Limosa te lezen. Dat Waterpiepers vissen, was tot nu toe eigenlijk onbekend.

Dat een Waterpieper op het Kampereiland voor de lens van een vogelfotograaf het ene na het andere visje uit een wak viste, was des te opmerkelijker en reden voor een uitvoerige beschrijving in Limosa.

Sovon geeft tekst en uitleg over de introductie van Autocluster, het online invoerprogramma, waarmee BMP-gegevens verwerkt en geïnterpreteerd kunnen worden. Naast deze artikelen schenkt de rubriek Andermans Veren opnieuw aandacht aan interessante internationale vogelliteratuur en zijn er recensies van onlangs verschenen vogelboeken.

Themanummers

Ondertussen werkt de redactie van Limosa aan de volgende nummers. Daaronder twee themanummers, waarvan de eerste een over akkervogels zal zijn. Verder zijn in een van de volgende nummers stukken te verwachten over het steeds vroeger broeden van veel soorten, de doortrek van Bokjes en het overwinteren van Houtsnippen. Eveneens lees je daarin een verslag van hoe twee vrouwtjes Bonte Vliegenvanger één nest deelden en een overzicht van zeldzame soorten. Lees Limosa!