Maar liefst zes jonge Steppekiekendieven | Fotocompilatie: Martijn Bot - Birding Holland

Wederom succesvol broedgeval Steppekiekendief

De Steppekiekendief is in de maanden mei en april al bijna geen zeldzame verschijning meer langs de Groningse noordkust. Extra aandacht verdienen dus vogels die meer in het binnenland boven de uitgestrekte Groningse graanpercelen vliegen en die gedrag vertonen dat mogelijk duidt op paarvorming. In 2017 leidde een mannetje met prooi beschermers naar het eerste succesvolle broedgeval van de Steppekiekendief in Nederland. In 2018 werd opnieuw een poging ondernomen maar dit broedgeval strandde in een vroeg stadium. In 2019 is er voor de tweede keer succesvol gebroed in Nederland.

Door: Bauke Koole | Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen

 

Baltsend paar

Op 14 april ontdekte een vrijwilliger van het Agrarisch Natuur- en Landschapscollectief Midden Groningen voor akker- en weidevogelbescherming een baltsend paartje Steppekiekendieven boven een gerstperceel in Groningen. Na enkele dagen vloog het mannetje met een strootje in zijn snavel boven het graan. De vogels bleken zich definitief in de gerstakker te hebben gevestigd. Al snel werd duidelijk dat het om een zuiver paartje ging. Het volwassen kleed van het mannetje en van het vrouwtje was heel goed in het veld te herkennen. In hetzelfde perceel vestigde zich ook een paartje Bruine Kiekendief.

In alle rust broeden

Direct is contact gezocht met de akkerbouwer die als beheerder bij het Collectief Midden Groningen bleek te zijn aangesloten. Deze beheerder had al de nodige ervaring met broedende kiekendieven in zijn graanpercelen. Ook nu kregen de beschermers alle medewerking toegezegd. Via whatsapp hielden beschermers en akkerbouwer elkaar op de hoogte van de activiteiten rondom het nest. Net als in voorafgaande jaren was de groep van mensen die op de hoogte was van dit unieke legsel klein. Wel hadden enkele vogelaars de Steppekiekendieven op eigen kracht ontdekt. Het was goed om te constateren dat iedereen hier verantwoordelijk mee omging zodat er in alle rust gebroed kon worden.

Jongen in het nest

Eind mei vloog het vrouwtje voor het eerst met een prooi naar het nest. Dat betekende dat er jongen waren. Het nest in het rijpende wintergerst onderging echter enkele flinke plensbuien waardoor het graan ging legeren. Dat kan een bedreiging vormen voor de jongen. Het Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA, voorheen Werkgroep Grauwe Kiekendief) verantwoordelijk voor het beschermen van nesten van kiekendieven plaatste mede daarom een beschermingskooi om het nest. Hiermee was in 2017 al succes behaald. Ook nu bleek de beschermingskooi geaccepteerd te worden. De beschermers telden zes jongen, een hoog aantal, dat duidde op een groot voedselaanbod. Bij voedselschaarste redden de kleinste jongen het vaak niet maar daar leek bij dit legsel geen sprake van. Het mannetje vloog in deze tijd af en aan en er waren regelmatig acrobatische prooi-overdrachten met het vrouwtje te zien.

Jongen geringd

Vlak voor het uitvliegen heeft een medewerker van GKA in het bijzijn van vrijwilligers en andere betrokkenen de zes jongen geringd. De vijf mannetjes en één vrouwtje bevonden zich in een uitstekende conditie. Spannend was de oogst van het graan begin juli. GKA heeft met vrijwilligers de kooi verwijderd en nauwlettend in de gaten gehouden waar de jongen zich bevonden. De jonge vogels konden al redelijk goed vliegen zodat zij zich tijdens de oogst in veiligheid konden brengen. Uiteindelijk is alles goed gegaan en vlogen er nadien zes jonge Steppekiekendieven rond. En ook de jongen uit het nest Bruine Kiekendieven vlogen succesvol uit. Het nest bevond zich in een graanperceel met in de directe nabijheid agrarisch natuurbeheer voor zowel akker- als weidevogels. Regelmatig vlogen zowel het vrouwtje als ook het mannetje boven een bloemrijke akkerrand of boven het natte kruidenrijke grasland voor weidevogels. Voor de tweede keer is Groningen het toneel geweest van een succesvol broedpaartje Steppekiekendief. En net als in 2017 brachten in 2019 wederom alle vier Europese kiekendiefsoorten succesvol een legsel groot in de provincie. Beschermers, akkerbouwers en beleidsmakers mogen hier met recht trots op zijn.