Lachsterns op De Beer. Historische foto van Simon de Waard.

Voortgang project Ornithologisch Erfgoed

Vogeldagboeken, historisch foto- en filmmateriaal, tekeningen...ze dreigen nogal eens weggegooid te worden wanneer betrokken personen komen te overlijden. Project Ornithologisch Erfgoed probeert de meest waardevolle zaken te redden.

Recent Nederlands ornithologisch erfgoed zoals archieven, dagboeken en beeldmateriaal van vogels, afkomstig van amateurs, professionals en instellingen, wordt bedreigd omdat publieke (archief-)instellingen ruimte- of geldgebrek hebben en omdat er nationaal beleid ontbreekt voor het behouden van ornithologisch waardevol materiaal. Meermalen zijn belangrijke archieven met referentiemateriaal (bijv. jaren 1950-1970) verloren gegaan. Daarom is een landelijke aanpak voor het archiveren van ornithologisch erfgoed geformuleerd, die gedragen wordt door de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU), Naturalis BC, Vogelbescherming Nederland (VBN) en Sovon.

Tweejarig project
Om een kennis-infrastructuur op te bouwen voor het onderbrengen en ontsluiten van ornithologische archieven is een twee-jarig project gestart. Voor dit project is in 2014 financiële ondersteuning ontvangen van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en het IJsvogelfonds. De werkgroep “Ornithologisch Erfgoed” van de Avifaunistische Kring Nederland (AKN) zorgt voor de uitvoering van het project. Het project is op 1 april 2014 gestart. Frank de Miranda, Ed Veling en Arend van Dijk doen de dagelijkse coördinatie.  In samenwerking met Sovon is een eigen website ontwikkeld die op 1 oktober operationeel werd. Ornithologisch Erfgoed activiteiten van AKN worden ook vermeld op de VBN-website. Op 28 november zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met het bestuur (Frank Saris) en bureauleiding (Jacques de Smidt) van de Heimans & Thijsse stichting te Amsterdam. Praktische afspraken gaan over werk- en depotruimte na 1 januari 2015.

Werkzaamheden 2014
In 2014 hebben 13 AKN-leden een actieve bijdrage geleverd aan de werkgroep Ornithogisch Erfgoed [1]. Daarnaast hebben Karien Lahaise en Steven van der Mije (Naturalis BC) een regelmatige en zeer gewaardeerde inbreng. Deze inbreng en die van Ruud Vlek (onafhankelijk archivaris) werpt zijn vruchten af. De werkwijze van de werkgroep is niet “uniform” omdat elk archief een eigen problematiek en achtergrond heeft. Maar er is een flinke slag gemaakt om de werkwijze op hoofdlijnen te standaardiseren, wat de kwaliteit ten goede komt. Ultimo 2014 is het structureel en integraal onderbrengen van een drietal archieven in zicht: (1) archief van den Steen - Tombeur bij het Zeeuws Archief, (2) archief VWGA bij het Stadsarchief Amsterdam, en (3) archief CNV eveneens bij Stadsarchief Amsterdam. Het aantal archieven waar de werkgroep aandacht aan schenkt, inclusief acquisitief speurwerk, bedraagt ultimo 2014 ruim 30.

 

[1] Wigle Braaksma, Ed Buijsman, Arend van Dijk, Jelle van Dijk, Joost van der Elst, Fred Hustings, Frank de Miranda, Gerard Ouweneel, Frank Saris, Kees Scharringa, Arie Spaans, Ed Veling en Ruud Vlek.