Foto: HvD

Voorstudie Jaar van de Spreeuw

Dat 2014 het Jaar van de Spreeuw wordt, komt voor sommigen als verrassing. Maar wie de broedvogeltrend bekijkt, ziet dat de soort achteruitgaat. De Spreeuw neemt als broedvogels snel af in Nederland. Minder dan 40% van de populatie in de jaren 80 is nog over. Dit blijkt uit een voorstudie voor het nieuwe Jaar van.

Terwijl in de jaren 60 de spreeuw nog toenam, begon eind jaren 70 de terugslag. In de periode 1984-2012 nam de Spreeuw jaarlijks met zo'n 4 procent af. Vooral in bossen en stedelijk gebied verdwenen er veel Spreeuwen, in het boerenland begon de afname later. Dit beeld is in heel Europa te zien, waar de broedpopulatie in de laatste twee decennia halveerde. 

Oorzaken

De afname is duidelijk, maar de oorzaken ervan zijn minder goed bekend. Onderzoek uit Groot-Brittannië laat zien dat er juist meer jonge Spreeuwen worden grootgebracht, dan eerder. Moeten we de problemen zoeken in de overleving in de winter? Het vermoeden is dat er dan teveel Spreeuwen sneuvelen door afnemende beschikbaarheid van voedselgebieden in de winter. Door verstedelijking en veranderd grondgebruik kunnen waarschijnlijk vooral jonge Spreeuwen niet genoeg voedsel vinden. 

Onderzoek mee!

Sovon en Vogelbescherming Nederland willen de oorzaken van de achteruitgang van de Spreeuw onderzoeken. Vervolgens kunnen we gaan nadenken over beschermingsmaatregelen. Daarom is 2014 uitgroepen tot Jaar van de Spreeuw: een jaar waarin we met vrijwilligers verschillende onderzoeken starten. Zo worden er 100 nestkasten met camera's verspreid, jongentellingen en slaapplaatstellingen georganiseerd. Meer hierover lees je op jaarvandespreeuw.nl