Vogels van het Leijpark

Je hebt monitoring en monitoring, en sommige vogeltellers blijken over een lange adem te beschikken. Het boek van Henk Moller Pillot over het Tilburgse Leijpark is daarvan een fraai voorbeeld. Ook voor niet-Tilburgse vogelaars een aanrader!

Leijpark, 40 jaar geteld
Het Leijpark ligt aan de rand van Tilburg en heeft een oppervlakte van ca. 24 ha. Henk Moller Pillot begon in 1984 zesmaal per maand langs een vaste route alle vogels te tellen, en is daar ‘gewoon’ niet meer mee gestopt. De tellingen werden zorgvuldig opgezet. Zo was Henk zich ervan bewust dat het tijdstip van tellen van belang is op de uitkomsten, en probeerde dit ook te kwantificeren voor een aantal soorten. Ook deed hij een poging om het effect van zijn op latere leeftijd verminderende gehoor in beeld te brengen.

Een park verandert
In 40 jaar tijd gebeurt er natuurlijk veel, ook in een stadspark. Henk begon in een tijd waarin de lokale vogelvangers nog de dienst uitmaakten; zo’n 3000 tellingen later worden er meer vogels gevoerd en minder gevangen. Landschappelijke veranderingen in het park en de omgeving worden nauwkeurig beschreven. De aantallen vogels vertoonden een dynamiek die vaak, maar lang niet altijd, overeenkomt met het landelijke beeld. Sommige veranderingen waren rechtstreeks toe te schrijven aan veranderingen in het park zelf, andere aan die in de wijde omgeving en weer andere eerder aan ontwikkelingen in de trek- en overwinteringsgebieden.

Kloek werkstuk
Henk vatte zijn bevindingen samen in een boek van 240 pagina’s. Ongeveer driekwart ervan wordt besteed aan de in totaal 140 waargenomen soorten. Daarbij wordt ingegaan op zaken als herkenning (voor zover wellicht van invloed op de telresultaten), biotoop, jaarcyclus, aantalsverandering en mogelijke oorzaken. Ruim 200 grafieken ondersteunen het betoog. Voor minder ingewijde lezers zijn er verklarende teksten in begrijpelijke taal opgenomen.
Het boek verscheen met een bijdrage van het Rob Goldbach-fonds van Sovon.

Boek bestellen?
Graag €26,50 (€22,50 plus €4,00 verzendkosten) overmaken op  IBANrekening NL 53 INGB 000 683 96 03 van Boekhandel Livius de Zevensprong Tilburg o.v.v. : Vogels Leijpark. Vergeet niet uw adres te vermelden!